Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PODKRÊCAMY MOC REKLAMY

22.07.2015

Targi RemaDays Warsaw, podczas jedenastu lat, zapisa³y siê w œwiadomoœci specjalistów marketingowych jako najwa¿niejsze bran¿owe wydarzenie w roku. Ka¿da organizowana edycja jest jeszcze nowoczeœniejsza i jeszcze ciekawsza. Tym razem, wydarzenie to bêdzie podwójnie wyj¹tkowe. W przysz³ym roku, RemaDays odbêd¹ siê w kompleksie Warsaw EXPO w Nadarzynie. Zmianie uleg³ tak¿e termin – specjaliœci z bran¿y reklamowej spotkaj¹ siê w dniach od 16. do 18. lutego.

Jeszcze wiêcej
Targi RemaDays zwiêkszaj¹ powierzchniê wystawiennicz¹ do 30 000 metrów kwadratowych! Perfekcyjna przestrzeñ wystawiennicza i przyjazne zaplecze sprawi¹, ¿e dni targów bêd¹ przyjemnoœci¹!

Jeszcze proœciej
Dziêki praktycznym halom, wszystkie czêœci wystawiennicze bêd¹ dostêpne w bliskiej odleg³oœci. Dawne, kilkupoziomowe przestrzenie mog¹ odejœæ w niepamiêæ, bo teraz goœcie korzystaæ bêd¹ z dwóch eleganckich i nowoczesnych hal.

Jeszcze bli¿ej
Edycja 2016 odbêdzie siê w doskona³ej lokalizacji – posiadaj¹cej dogodny uk³ad komunikacyjny, bezpoœrednio przy trasie S8. Dodatkowo, organizator zapewni transport z Warszawy Zachodniej oraz do Lotniska Chopina. Odwiedzaj¹cy omin¹ korki i trafi¹ szybko na miejsce!

Jeszcze smaczniej
Do dyspozycji goœci znajdzie siê strefa wypoczynku, w której bêdzie mo¿na odpocz¹æ podczas ca³odziennego nawi¹zywania bran¿owych relacji. Mi³ej atmosferze bêd¹ sprzyjaæ równie¿ kafejki, zapewniaj¹ce dostêp do gastronomii.

Jeszcze szybciej
Odwiedzaj¹cych ucieszy z pewnoœci¹ fakt, ¿e rejestracja odbywaæ siê bêdzie w czterech punktach jednoczeœnie. Dziêki temu goœcie unikn¹ czekania na moment wejœcia i bêd¹ swobodnie poruszaæ siê po przestrzeniach wystawienniczych.

Serdecznie zapraszamy!

www.remadays.com