Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Podarunkowe karty …USB!

22.11.2013

Podarunkowe karty …USB!

 

Œwiêta to czas firmowych upominków. Jednak nie ma nic gorszego dla wizerunku ni¿ nietrafiony, bezu¿yteczny prezent!Chc¹c unikn¹æ banalnych i bezbarwnych prezentów, coraz wiêcej firm decyduje siê na karty podarunkowe. – Jeszcze lepiej jest, kiedy i te mog¹ przyjmowaæ ró¿ne ods³ony i formaty. Dlatego te¿, Wilk Elektronik SA, producent polskich pamiêci marki GOODRAM zaproponowa³ upominkowe USB w formie kart podarunkowych
z logotypem klienta!

 

 

Wilk Elektronik SA, polski producent pamiêci GOODRAM z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t, proponuje pendrive w kszta³cie kart podarunkowych z logotypem i ¿yczeniami klienta. Oryginalny kszta³t USB, do z³udzenia przypominaj¹cy kartê kredytow¹, pozwoli cieszyæ siê noœnikiem danym przez ca³y rok. Du¿y obszar zadruku pozwala na umieszczenie widocznego i kolorowego logotypu b¹dŸ, w zale¿noœci od gustu i upodobañ, delikatnej aplikacji. Dla wszystkich, którzy szukaj¹ niestandardowych rozwi¹zañ, producent przygotowa³ tak¿e wersjê miniaturow¹ oraz nietypow¹, okr¹g³¹ ods³onê noœnika. Ciekawy kszta³t pendrive, pozwoli zachowaæ na d³ugo œwi¹teczne wspomnienia. USB w kszta³cie kart dostêpne s¹
w pojemnoœciach od 4-32GB. Najwy¿szej jakoœci komponenty oraz technologia COB (Chip on board) dodatkowo chroni zapisane dane przed uszkodzeniami zewnêtrznymi.
Pamiêci GOODRAM objête s¹ wieczyst¹ gwarancj¹ producenta.

www.goodram.com