Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pod¹¿aj¹c za stylem i jakoœci¹

08.10.2017

Oferta S2 Distribution skierowana jest do poœredników, agencji reklamowych, hafciarni oraz sitodrukarzy. Od lat oferuje naszej bran¿y odzie¿ promocyjn¹, sportow¹, biznesow¹, robocz¹ a tak¿e parasole promocyjne.

S2 Distribution to wy³¹czny przedstawiciel marek Nimbus, James Ross Collection, Macseis oraz Impliva w Polsce. Ale posiada w swojej ofercie równie¿ inne marki, jak: Atlantis, Sol’s, James & Nicholson, Myrtle Beach, Regatta oraz Ubag.

Ze s³onecznych W³och

W³oska marka czapek Atlantis nigdy nie zawodzi swoich Klientów. Niezale¿nie od pory roku – zawsze zaskakuje modnymi propozycjami. Model Urban Destroyed to bawe³niana czapka w stylu militarnym, klasyczna bojówka stylizowana na zniszczon¹ oferowana w 4 kolorach. Czapka piêciopanelowa Alien posiada bardzo oryginalne zdobienie i regulacjê na rzep. Uszyta z bawe³ny w 7 kolorach. Ciekawe rodzaje kamufla¿u charakteryzuj¹ czapkê Jungle z regulacj¹ na rzep, dostêpn¹ w 3 zestawieniach kolorystycznych i uszyt¹ z mieszanki: 35% bawe³ny i 65% poliesteru. Model Snap Colour, czapka szeœciopanelowa – posiada p³aski daszek, ró¿ne wzory nadruku, zapiêcie plastikowe i zosta³a uszyta z akrylu w 17 kolorach.

Prosto ze s³onecznych W³och przyby³y do nas równie¿ propozycje marki James Ross Collektion. Wœród nich miêdzy innymi bezrêkawnik Sweden z materia³u oddychaj¹cego (65% poliestru, 35% bawe³ny) o poliestrowej podszewce oraz wype³nieniu. Bezrêkawnik zosta³ wyposa¿ony w kieszeñ na piersi z imiennikiem oraz odblaskami, jak równie¿ dwie kieszenie z klapami i jedn¹ kieszeñ na zamek. Poza tym posiada odblaskow¹ lamówkê, elastyczne wykoñczenie otworów na rêce oraz taœmê œci¹gaj¹c¹ po bokach bezrêkawnika. Kolejn¹ propozycj¹ s¹ mêskie spodnie robocze Qatar. S¹ odporne na œcieranie, wyposa¿one w kontrastowe przeszycia i detale, dwie niezapinane kieszenie przednie, dodatkow¹ kieszonkê na telefon i d³ugopis oraz kieszeñ na nogawce z odczepianym imiennikiem. Spodnie s¹ dostêpne w 3 kolorach. Na wspomnienie zas³uguj¹ tak¿e kurtka softshellowa Innsbruck oraz polar Hannover, opisywane dok³adnie w grudniowym numerze T&P 2016.

Z królestwa Danii

Zami³owanie do detali, wyczucie stylu oraz wyj¹tkowe poczucie estetyki to tylko jedne z g³ównych cech skandynawskiej marki Nimbus. Kurtkê Leyland prezentowaliœmy Pañstwu bardzo dok³adnie na ³amach drugiego wydania T&P 2017. Dziœ serdecznie polecamy bluzê Williamsburg w wersji damskiej i mêskiej. To modna i nowoczesna w kroju bluza z kapturem, wykonana z najwy¿szej jakoœci, miêkkiej bawe³ny po³¹czonej w 30% z poliestrem. Idealna do pracy jak i na wyjœcie do miasta. Ciekaw¹ pozycj¹ jest tak¿e model Winston, sweter w wersji damskiej i mêskiej z okr¹g³ym œci¹gaczem. Mi³oœnikom i mi³oœniczkom koszul dedykujemy bawe³niany model Rochester o gramaturze 170 g. To nasza wersja klasycznej koszuli Oxford z d³ugimi rêkawami. Wykonana ze 100% czesanej bawe³ny. Posiada wszystkie cechy tradycyjnej koszuli Oxford: ko³nierzyk zapinany na guziczki, wieszak z ty³u koszuli, charakterystyczny dla Ivy League trzeci guzik z ty³u ko³nierza, praktyczne mankiety, lekko zaokr¹glony dó³ koszuli oraz stylowe kontrastowe detale. Cztery klasyczne kolory, w których koszula jest dostêpna nawi¹zuj¹ do historii casualowego stylu. Wszystko to w po³¹czeniu z typow¹ dla Nimbusa dba³oœci¹ o szczegó³y, wyrafinowanym krojem i wyj¹tkowym skandynawskim stylem.

Z eleganckiej Francji

Francja kojarzy nam siê z elegancj¹. S³usznie. Wystarczy zerkn¹æ na kilka propozycji marki Sol’s, chocia¿by model Becker – koszulê w wersji damskiej i mêskiej z popelinowego bawe³nianego materia³u w kropki o gramaturze110g. Posiada dopasowany krój, 7 guzików w kolorze materia³u i jest dostêpna w 4 kolorach. Szukaj¹c kurtek nie mo¿emy przeoczyæ hybrydowej kurtki z kapturem Voltage lub pikowanej Ridley. Voltage posiada d³ugi zamek, regulowany kaptur, kontrastowe œci¹gacze przy rêkawach i u do³u kurtki oraz 2 kieszenie. Wœród spodni wyró¿nia siê model Jules, w wersji damskiej i mêskiej w bogatej gamie kolorystycznej.

www.s2distribution.com.pl

Autor: Ma³gorzata Po³onka, redaktor naczelna czasopisma T&P / Ÿród³o: T&P 3/2017 / www.tp-textil.net /