Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poczta Polska na Remadays 2015

10.10.2014

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e podpisaliœmy umowê z Poczt¹ Polsk¹. Umowa zosta³a zawarta na œwiadczenie us³ug dostarczania przesy³ek podczas odbywaj¹cej  siê przysz³orocznej edycji targów RemaDays Warsaw.

 

Wybieraj¹c dostawcê us³ug kierowaliœmy siê, przede wszystkim, mo¿liwoœciami, jakie niesie serwis poszczególnych dostawców z perspektywy dostarczenia Pañstwu jak najlepszych rozwi¹zañ.

 

Poczta Polska przygotowa³a specjaln¹ ofertê paczkow¹ dla wystawców i zwiedzaj¹cych. Korzystne ceny, darmowe opakowania i szybki czas dostawy to elementy promocyjne oferty Poczty Polskiej. Chêtni mog¹ z niej skorzystaæ na stoisku PP czynnym przez okres trwania targów

Poczta Polska wdro¿y³a us³ugê w pe³ni dostosowan¹ do z³o¿onych potrzeb klienta  biznesowego. Us³uga obejmuje proces nadawania, wspó³pracy informatycznej, wsparcia obs³ugi, monitorowania jakoœci i terminowoœci dystrybucji.
Kluczem we wspó³pracy jest szybkoœæ dostawy oraz fakt, ¿e listonosz jest osob¹, która „zna wszystkich w swojej okolicy”, dziêki czemu jest w stanie sprawnie dostarczyæ Pañstwa zamówienie.

Wierzymy, ¿e wspó³praca przyniesie korzyœci dla wszystkich i bêdzie d³uga i trwa³a.

Punkt wysy³ania paczek bêdzie znajdowa³ siê w hali numer 5 (na piêtrze przy szatni) na stoisku 5A7