Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poci¹giem na RemaDays 50% taniej

13.11.2014

Dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy z PKP Intercity, wszyscy odwiedzaj¹cy, którzy zdecyduj¹ siê na przyjazd poci¹giem TLK lub EIC w klasie drugiej, bêd¹ mogli odbyæ podró¿ powrotn¹ na tej samej trasie za darmo.


Oznacza to obni¿kê ceny przejazdu o 50%!


Jak to dzia³a?
  1. Kup bilet na poci¹g TLK lub EIC (klasa 2) od 3-6.02.2015 w kierunku Warszawy
  2. Przejazd powrotny w dniach 3-8.02.2015  masz za darmo maj¹c ze sob¹ zaproszenie lub wejœciówkê na Targi RemaDays Warsaw 2015
  3. Chcesz mieæ zagwarantowane miejsce do siedzenia zg³oœ siê do kasy biletowej lub konduktora (bez op³aty za wydanie biletu)
  4. Podczas kontroli powrotnej poka¿ bilet do Warszawy, identyfikator targowy oraz dowód to¿samoœci


Dodatkowym u³atwieniem dla odwiedzaj¹cych bêdzie darmowy bus, który przewiezie Pasa¿erów z Dworca Zachodniego (ul. Tunelowa) na teren Expo XXI

Podró¿ do stolicy samochodem, zw³aszcza w dniach targowych, mo¿e siê okazaæ bardzo uci¹¿liwa z powodu korków i ograniczonej iloœci miejsc parkingowych, dlatego te¿ polecamy podró¿ kolej¹.

Szczegó³y oferty TUTAJ

 

Uwaga: Sprzeda¿ biletów promocyjnych rozpoczyna siê w styczniu 2015