Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Po raz trzeci potwierdzona skutecznoϾ

24.06.2014

Po raz trzeci potwierdzona skutecznoϾ
81,25% marketerów uwa¿a upominki za atrakcyjny noœnik reklamy


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych zakoñczy³a III etap badania „ Postrzegania upominków reklamowych, jako noœnika reklamy.” Pierwsze badanie przeprowadzone przez PIAP mia³o miejsce w 2010 roku, kolejne na prze³omie 2012/2013 roku, obecnie PIAP prezentuje wyniki III etapu badania. G³ównym celem badania PIAP jest dostarczenie informacji na temat postrzegania artyku³ów promocyjnych. Analizuj¹c wyniki wszystkich trzech etapów badania PIAP mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ tendencjê respondentów, stanowi¹c¹ optymistyczn¹ prognozê dla bran¿y artyku³ów promocyjnych.


Wyniki badania s¹ cennym Ÿród³em informacji nie tylko dla ca³ej bran¿y, ale równie¿ dla osób decyduj¹cych o bud¿etach reklamowych.
Kolejny raz potwierdzono skutecznoœæ upominków reklamowych – wyniki badania PIAP pokaza³y, i¿81,25% marketerów uwa¿a artyku³y promocyjne za skuteczny noœnik reklamy. Podobny wynik odnotowano w poprzednich latach. Mo¿na zatem œmia³o uznaæ, i¿ gad¿et, upominek reklamowy jest wa¿nym, efektywnym kosztowo, docenianym przez marketerów narzêdziem BTL.


Badanie skierowane by³o do klientów koñcowych przede wszystkim dyrektorów dzia³ów marketingu, osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za bud¿ety reklamowe zarówno du¿ych korporacji jak i ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W badaniu udzia³ wziê³o 384 respondentów.


81,25% ankietowanych uwa¿a upominki reklamowe za skuteczny noœnik reklamy a 83,87% dokonuje zakupów tych artyku³ów w celu kszta³towania wizerunku swojej firmy. Respondenci uznali, i¿ przy wyborze upominków reklamowych kieruj¹ siê w pierwszej kolejnoœci cen¹. Równie wa¿n¹ rolê odgrywa jakoœæ, wygl¹d i funkcjonalnoœæ gad¿etu. W ubieg³ym roku respondenci uznali, i¿ w pierwszej kolejnoœci zwracaj¹ uwagê na jakoœæ upominku reklamowego. Mo¿na wiêc zatem uznaæ, i¿ zarówno cena jak i jakoœæ odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê przy wyborze artyku³ów reklamowych.


Ankietowani uznali, ¿e najczêœciej dokonuj¹ zakupów: artyku³ów biurowych, kalendarzy, materia³ów drukowanych, ulotek i folderów oraz artyku³ów piœmienniczych. Na rynku pojawia siê równie¿ tendencja w kierunku upominków luksusowych oraz nietypowych produkowanych na specjalne zamówienie klienta. Klienci zwracaj¹ uwagê na walory u¿ytkowe danego produktu.


Do zakupu artyku³ów promocyjnych sk³aniaj¹ ankietowanych g³ównie: okres œwi¹t, chêæ obdarowania swoich kontrahentów, udzia³ w targach oraz organizacja eventów. Upominki u¿ywane s¹ najczêœciej jako prezenty dla kontrahentów, w akcjach promocyjnych oraz we wsparciu sprzeda¿y bezpoœredniej.


Respondenci udzielili odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce mo¿liwoœci wyboru upominku reklamowego wedle kryterium miejsca jego pochodzenia. A¿ 57,14% ankietowanych wybra³oby produkt polski, gdyby mia³o tak¹ mo¿liwoœæ, dla 38,1% respondentów miejsce pochodzenia gad¿etu nie ma wiêkszego znaczenia.


Kto nie lubi dostawaæ prezentów? To doœwiadczenie jest chyba g³êboko zakorzenione w dzieciñstwie, w oczekiwaniu na œwiêta i na prezenty pod choink¹. A mo¿e le¿y to w naszej naturze, by okazywaæ sobie wdziêcznoœæ i zainteresowanie poprzez podarunki. Mo¿e jest to równie¿ pradawny archetyp dzielenia siê swoimi dobrami, by zwiêkszyæ szanse przetrwania ca³ego stada… Nie trzeba prowadziæ badañ, by wiedzieæ ¿e nasze dzieci i nasi kontrahenci czekaj¹ na prezenty zawsze, a w szczególnoœci przed œwiêtami. W obdarowywaniu siê prezentami jeszcze jedna rzecz jest wa¿na: prezent uruchamia zasadê wzajemnoœci i w ten sposób zacieœniaj¹ siê relacje spo³eczne, a w naszym przypadku relacje biznesowe, przez co kontrahent symbolicznie wchodzi w obszar zarezerwowany dla naszych bliskich. W krêgu osób bliskich ³atwiej zbudowaæ zaufanie, tutaj mam na myœli zaufanie do produktu czy marki- mówi Tomasz Chwi³owicz Prezes Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.


Badanie PIAP zosta³o przeprowadzone w okresie marzec-maj 2014 za poœrednictwem systemu ankietowego paxonta.com.


WYNIKI BADANIA PIAP 2014


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy prawie 140 firm Cz³onkowskich. Bran¿a artyku³ów promocyjnych w Polsce jest szacowana na ok. 6000 agencji reklamowych oraz 700 g³ównych dostawców. Upominki reklamowe wspieraj¹ sprzeda¿ i dzia³ania wszystkich sektorów gospodarki, s³u¿¹ równie¿ promocji Polski.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426