Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Po co traciæ czas? Zarejestruj siê online na RemaDays Warsaw

07.01.2015

Chcesz unikn¹æ kolejek? Skorzystaj z nowej propozycji. Dziêki wspó³pracy systemowej, informatycznej i sprzêtowej z firm¹ CartPoland bêdzie mo¿liwe wydrukowanie identyfikatora uprawniaj¹cego do wejœcia na teren Centrum Expo XXI, na w³asnym komputerze.

 

Kliknij w formularz rejestracyjny i wpisz kod RDW021

 

Chcesz unikn¹æ kolejek? Skorzystaj z nowej propozycji. Dziêki wspó³pracy systemowej, informatycznej i sprzêtowej z firm¹ CartPoland bêdzie mo¿liwe wydrukowanie identyfikatora uprawniaj¹cego do wejœcia na teren Centrum Expo XXI, na w³asnym komputerze.


To niew¹tpliwie wielkie udogodnienie dla odwiedzaj¹cych warszawsk¹ imprezê wystawiennicz¹ i wyjœcie naprzeciw sugestiom targowych goœci. Ka¿dy kto otrzyma zaproszenie i skorzysta z rejestracji online, otrzyma indywidualny identyfikator. Pozwoli to przede wszystkim na znaczn¹ oszczêdnoœæ czasu. Nie bêdzie bowiem koniecznoœci wype³niania „ankiet” przed wejœciem do hal. W szeœciu miejscach na terenie targów rozmieszczone zostan¹ specjalne czytniki identyfikatorów. Proces rejestracji online ruszy³ z pocz¹tkiem listopada. Zachêcamy do skorzystania z oferty.

Jak to dzia³a?

RemaDays rejestracja online