Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Planujesz event i potrzebujesz doskona³ej realizacji filmowej?

24.03.2016

Brown Sugar od wielu lat zapewnia obs³ugê filmow¹ firmom i organizacjom dzia³aj¹cym na polskim rynku – Centrum Nauki Kopernik, Fundacja Maraton Warszawski czy BOHOBOCO. Wœród klientów znajdziesz równie¿ czo³ówkê agencji eventowych – m.in. Jet Events, Endorfina Events czy Pro4Media. Do³¹cz do grona klientów Brown Sugar i poka¿, na co staæ Twoj¹ markê!

Brown Sugar zapewni:

bezcenne doœwiadczenie zdobyte w studiach TVN, Polsat i TVP, na planach filmów fabularnych i reklamowych, a tak¿e setkach eventów,
ekipê specjalistów, która nieustannie podnosi swoje kompetencje,
kreatywnych re¿yserów, operatorów i monta¿ystów, którzy przygotuj¹ atrakcyjny materia³ wideo idealnie zgrany z Twoimi oczekiwaniami,
ogromne zaplecze sprzêtowe oraz du¿¹ wiedzê o nowinkach technicznych.

Pañstwa satysfakcja zawsze jest na pierwszym planie. Jakoœæ z us³ug oraz profesjonalne podejœcie zaowocuj¹ wieloletnim scenariuszem wspó³pracy.

Kontakt:
Robert £oŸiñski
W³aœciciel Brown Sugar +48 664 924 046
robert@brownsugar.com.pl