Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pióro wieczne LAMY Lx to ekskluzywny, a zarazem funkcjonalny towarzysz w biznesie. Musisz go mieæ!

11.04.2017


Lamy Lx najnowsza luksusowa wersja wielokrotnie nagradzanego za design kultowego pióra. £¹cz¹c w sobie elegancjê i funkcjonalnoœæ jest stylowym i ekskluzywnym towarzyszem w biznesie. Korpus wykonany z anodyzowanego aluminium w kolorach ró¿owego lub ¿ó³tego z³ota, palladium oraz rutenu. Wykoñczenia pokryte zosta³y szlachetnymi metalami: z³otem, palladium lub rutenem. W komplecie z aluminiowym etui o tym samym kolorze.

 

Wyj¹tkowy asortyment firmy Prime Line spe³nia najwy¿sze standardy jako œrodek reklamy, promocji sprzeda¿y, budowania relacji oraz systemów motywacyjnych. Prime Line jest wy³¹cznym przedstawicielem marek: LAMY, Caran D’Ache, Montegrappa oraz TROIKA reprezentuj¹cych stylowy wygl¹d i bezkompromisow¹ jakoœæ na ca³ym œwiecie. Z przyjemnoœci¹ udzielimy dodatkowych informacji, w jaki sposób mo¿emy spersonalizowaæ nasze produkty wed³ug Pañstwa indywidualnych oczekiwañ.

 

www.primeline.pl, www.lamy.com.pl