Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pióra 3 w 1 Heri New Promesa

03.10.2017

Firma COLOP Polska, jako dystrybutor niezwykle funkcjonalnych produktów  niemieckiej marki HERI ma zaszczyt przedstawiæ odœwie¿on¹ wersjê artyku³ów piœmienniczych z piecz¹tk¹ serii New Promesa.

Pióra Heri New Promesa z piecz¹tk¹ to eleganckie i przede wszystkim lekkie produkty charakteryzuj¹ce siê subtelnym, klasycznym wygl¹dem. Pióra te s¹ niezwykle praktyczne, poniewa¿ ³¹cz¹ trzy funkcje w jednym.

Pióra serii New Promesa dostêpne s¹ zarówno w wersji kulkowego, jak i wiecznego pióra. S¹ to przede wszystkim produkty z wbudowan¹ piecz¹tk¹, na której mo¿na wykonaæ dowoln¹ treœæ. Odœwie¿enie piór serii Promesa pozwoli³o stworzyæ lekkie produkty, dziêki którym pisanie staje siê sam¹ przyjemnoœci¹. Wszystkie pióra z nowej serii posiadaj¹ miêkk¹ koñcówkê umo¿liwiaj¹c¹ pisanie na ekranach dotykowych.

Oferta firmy COLOP daje równie¿ mo¿liwoœæ personalizacji metalowych elementów oprawy pióra, za pomoc¹ wygrawerowania imienia, logotypu firmy, lub szczególnej dla u¿ytkownika treœci. Produkt zapakowany jest w eleganckie, ciemne etui.

Artyku³y piœmiennicze renomowanej marki Heri to produkty wykonane z wysokiej jakoœci materia³ów. Te niewielkie wynalazki, dziêki eleganckiemu wygl¹dowi sprawdz¹ siê doskonale jako prezent dla wielu osób, w szczególnoœci lekarzy, prawników, nauczycieli lub na specjalne okazje, takie jak obrona prac naukowych, czy awans zawodowy.

Œwietny, subtelny i klasyczny wygl¹d, lekkoœæ oraz mo¿liwoœæ personalizacji pióra poprzez wygrawerowanie w³asnego napisu czyni ten produkt wyj¹tkowym.

Wiêcej informacji
Dorota Matczak
tel. +48 32 388 70 63
@: marketing@colop.pl