Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pierwszy w tym roku SMART CLUB ACADEMY w MAXIM!

15.05.2017

U W A G A – S Z K O L E N I E
Pierwszy w tym roku SMART CLUB ACADEMY w MAXIM!
S³ysza³eœ o nowoœci technologicznej Multicolor, ale nie wiesz z czym to ugryŸæ?
Chcesz poznaæ szczegó³y zdobienia ceramiki reklamowej?
Nie wiesz jakie s¹ zalety i ograniczenia poszczególnych technologii?

 

To szkolenie jest w³aœnie dla Ciebie! Eksperci z firmy MAXIM w czasie wyk³adów oraz zajêæ praktycznych rozwiej¹ wszystkie Twoje w¹tpliwoœci dotycz¹ce zdobienia kubków oraz fili¿anek!

 

Pamiêtaj, Twoja szeroka wiedza, zapewni Ci jeszcze doskonalsz¹ obs³ugê klienta w codziennej pracy.

 

Wiêcej szczegó³ów znajdziesz na stronie http://maxim.com.pl/events/index/eid/350