Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pierwszy przystanek – Bratys³awa

14.03.2016

Za nami pierwszy dzieñ wyj¹tkowego cyklu reklamowych spotkañ w Europie. OneDay Roadshow Europe to cztery jednodniowe imprezy wystawiennicze, które goszcz¹ w czterech europejskich miastach.

Ka¿dy dzieñ to niepowtarzalna okazja do poznania lokalnego rynku, zaprezentowania oferty oraz nawi¹zania miêdzynarodowych kontaktów. W tym roku pierwszym przystankiem naszej podró¿y by³a Bratys³awa. Na zwiedzaj¹cych czeka³ doskonale przygotowany Radisson BLU Carlton Hotel, który na jeden dzieñ sta³ siê centrum targowym. Tego dnia odwiedzi³o nas  70 goœci. To by³ bardzo intensywny czas.

 

Z niecierpliwoœci¹ czekamy na Wiedeñ!

 

Wiêcej informacji na www.onedayshow.eu