Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pierwsi wystawcy OneDay Roadshow 2014

02.04.2014

Pierwsi wystawcy OneDay Roadshow 2014

Odbywaj¹cy siê we wrzeœniu w piêciu miastach Polski OneDay Roadhow cieszy ciê coraz wiêkszym zainteresowaniem.

W Warszawie, Krakowie, Chorzowie, £odzi i Poznaniu zainteresowanych prezentacj¹ swojej oferty jest ju¿ 36 firm.

OneDay Roadshow to cykl spotkañ gdzie dostawcy i dystrybutorzy mog¹ w kameralnej atmosferze spotkaæ siê i porozmawiaæ o realizowanych i przysz³ych zamówieniach. Dostawcy mog¹ szczegó³owo wyjaœniæ prezentowan¹ ofertê, a tak¿e zadbaæ o relacje z parterami handlowymi. Dystrybutorzy, natomiast maj¹ okazjê zapoznaæ siê z now¹ ofert¹ na rynku, a tak¿e poszukaæ inspiracji przed œwi¹tecznymi realizacjami.

Aktualna lista wystawców na http://onedayshow.pl/exhibitors

Zapraszamy