Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Piecz¹tki graficzne z atrakcyjnymi, kolorowymi wzorami zimowo – œwi¹tecznymi

27.11.2017

Firma COLOP Polska z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿onarodzeniowych wprowadza do swojej oferty nowy produkt – piecz¹tki graficzne z atrakcyjnymi, kolorowymi wzorami zimowo – œwi¹tecznymi.

Odrobina wyobraŸni i kreatywnoœci umo¿liwi u¿ytkownikowi udekorowaæ w oryginalny sposób kartkê z ¿yczeniami, kopertê, a tak¿e oznaczyæ opakowania prezentowe. Piecz¹tka doskonale sprawdzi siê równie¿ w ró¿nych przedsiêbiorstwach, gdzie doda œwi¹tecznego akcentu na fakturach, b¹dŸ opakowaniach produktowych. U¿ycie tego produktu gwarantuje doskona³e wyró¿nienie Pañstwa œwi¹tecznych podarunków i gad¿etów na tle innych! Wœród atrakcyjnych wzorów znajdziecie Pañstwo m.in.: œnie¿ynkê, renifera, choinki, prezent, a nawet bombki. Nowe, œwi¹teczne piecz¹tki graficzne dostêpne s¹ w 7 atrakcyjnych kolorach tuszy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ www.colop.pl