Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Piecz¹tka Printer IQ zyskuje kolejne nagrody

12.05.2015

Piecz¹tka Printer IQ zyskuje kolejne nagrody

 

Piecz¹tka Printer IQ zosta³a po raz pierwszy oficjalnie przedsatwiona podczas targów Rema Days 2015. W tym czasie zyska³a wielu zwolenników, którzy mieli okazjê ogl¹daæ j¹ na stosiku firmowym COLOP Polska. Od tego czasu zyska³a równie¿ uznanie na forum miêdzynarodowym zdobywaj¹c nagrody o ogromnym presti¿u:

 

  • niemieck¹ nagrodê „Promotional Gift Award 2015” w kategorii produkt komunikacyjny oraz

  • Focus Special Mention” – presti¿owa nagroda przyznawana w ramach miêdzynarodowego Konkursu Wzorniczego Focus Open rozgrywaj¹cego siê w Baden-Württemberg w Niemczech.

Pierwsza nagroda honoruje produkty, które konstrukcyjnie i funkcjonalnie podkreœlaj¹ lub przekazuj¹ cele firmowe, wiadomoœci reklamowe i treœci marketingowe. Druga natomiast wy³ania produkty, które charakteryzuje ponadprzeciêtny design i projekt wybiegaj¹cy myœl¹ w przysz³oœæ. Potwierdza innowacyjnoœæ produktu oraz zastosowanych w nim rozwi¹zañ. A rozwi¹zania s¹ niezliczone. Tak wiele fotografii i projektów graficznych ile mo¿na wykonaæ, tak wiele ods³on mo¿e zyskaæ piecz¹tka Printer IQ.