Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Piecz¹tka kieszonkowa Pocket Plus

14.04.2016

 

Firma COLOP Polska przedstawia nowy produkt w swojej ofercie – piecz¹tkê kieszonkow¹ Pocket Plus. Charakteryzuje siê przede wszystkim ma³¹ obudow¹, mobilnoœci¹ oraz stabilnoœci¹. SprawdŸcie sami!

 

Piecz¹tka kieszonkowa Pocket Plus dostêpna jest w 7 kolorach obudowy: czarny, ruby, ró¿owy, indygo, bia³y oraz ¿ó³ty. Mo¿esz wybraæ taki który lubisz najbardziej lub który pasuje najbardziej do Twojej firmy. Oferta zawiera równie¿ ró¿ne kolory odbicia. Znajdziemy tam takie barwy jak: czarny, niebieski, blanco lub na specjalne zamówienie: czerwony, zielony lub fioletowy. Dostêpne s¹ dwa rozmiary piecz¹tki kieszonkowej: 20ka (14 x 38 mm) oraz 30ka (18 x 47 mm).

 

Wœród dodatkowych akcesoriów odnajdziemy wbudowan¹ zatyczkê, chroni¹c¹ automat, a tak¿e rozkrêcan¹ smycz dziêki której mo¿esz mieæ piecz¹tkê zawsze przy sobie.

 

Piecz¹tka skierowana jest przede wszystkim dla osób aktywnych, gdy¿ ze wzglêdu na jej wielkoœæ mo¿liwe jest schowanie jej w kieszeni czy torebce. Polecamy!

 

www.colop.pl