Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP zwraca siê do Unilever Polska Sp. z o.o.

12.11.2013

PIAP zwraca siê do Unilever Polska Sp. z o.o.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych organizacja bran¿owa zrzeszaj¹ca ponad 140 firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych przy³¹cza siê do protestu przeciwko wyd³u¿eniu terminów p³atnoœci dla dostawców z bran¿y reklamowej z 60 do 90 dni jako nowej polityki firmy Unilever Polska Sp.o.o..

PIAP przy³¹czaj¹c siê do protestu jednoczeœnie wspiera stanowisko Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, Zwi¹zku Firm Public Relations oraz Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku, które w znacz¹cy sposób zanegowa³y wprowadzon¹ przez spó³kê Unilever Polska Sp.z o.o. politykê.

PIAP wystosowa³ pismo do spó³ki Unilever Polska Sp. z o.o. wyra¿aj¹ce dezaprobatê dla podjêtej przez firmê nowej polityki regulowania p³atnoœci jednoczeœnie apeluj¹c do spó³ki o wycofanie siê ze swojej decyzji i przywrócenie dotychczasowych warunków dotycz¹cych terminów p³atnoœci dla dostawców bran¿y reklamowej.

Postanowiliœmy zareagowaæ i przy³¹czyæ siê do protestu, poniewa¿ tego typu praktyki s¹ krzywdz¹ce dla dostawców bran¿y reklamowej, którzy musz¹ wykonaæ swoj¹ pracê i zaanga¿owaæ swoje œrodki finansowe aby dostarczyæ towar b¹dŸ us³ugê. Wyd³u¿enie terminu p³atnoœci przyczyni siê do zmniejszenia p³ynnoœci finansowej wspó³pracuj¹cych z Unilever Polska Sp. z o.o. firm co w nied³ugiej perspektywie z pewnoœci¹ doprowadzi do wielu bankructw i upad³oœci w tej bran¿y a problem bêdzie siê rozprzestrzenia³ na inne bran¿e – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych
jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426