Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP zaprasza na prelekcjê Jacka Walkiewicza – nie zwlekaj , weŸ udzia³ w presti¿owym spotkaniu!

08.04.2015

PIAP zaprasza na prelekcjê Jacka Walkiewicza – nie zwlekaj , weŸ udzia³ w presti¿owym spotkaniu!

Pe³na MOC w ¿yciu i biznesie – wyj¹tkowy wyk³ad – prelekcja Jacka Walkiewicza, psychologa i cz³onka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, znanego z porywaj¹cego i pe³nego humoru sposobu prowadzenia szkoleñ. Od dwudziestu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji doros³ych, jest autorem programów szkoleniowych i wyk³adów. „Pe³na MOC w ¿yciu i biznesie” to wyk³ad inspirowany jego w³asnymi doœwiadczeniami osobistymi i zawodowymi. Jacek Walkiewicz opowie o odwa¿nym ¿yciu, pod¹¿aniu za  marzeniami zarówno w ¿yciu osobistym jak i zawodowym, o radzeniu sobie ze stresem, strachem i ograniczeniami.

Organizator: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych
Termin: 19 maja 2015 godzina 14.30
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna ul. Zielna 37,00-108 Warszawa, Sala Wystawowa (V-piêtro)

Dossier prowadz¹cego:

Jacek Walkiewicz – Psycholog, cz³onek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Od dwudziestu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji doros³ych. Autor programów szkoleniowych i wyk³adów dla ponad 300 firm. Ceniony za wiedzê merytoryczn¹ i inspiruj¹cy , narracyjny, pe³en humoru sposób prowadzenia spotkañ. Jego wyk³ad na TEDxWSB  umieszczony na YouTube ma ponad 1.4 miliona ods³on. Autor ksi¹¿ki „Pe³na MOC ¿ycia” i „Pe³na MOC mo¿liwoœci”. Ta ostatnia zosta³a nagrodzona w konkursie miesiêcznika Charaktery ( nagroda Teofrasta ) za najpopularniejsza ksi¹¿kê psychologiczn¹ napisan¹ w 2013 roku. W³aœciciel autorskiej ksiêgarni „Pe³na MOC s³ów” na ul Chmielnej 10 w Warszawie.

 

Pe³na moc mo¿liwoœci: Jacek Walkiewicz at TEDxWSB

 

Informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci udzia³u w wydarzeniu:

Cz³onkowie PIAP ( tylko dla uczestnika Walnego Zebrania PIAP- 1 osoba z firmy) – BEZP£ATNIE 

Dodatkowe osoby z firm Cz³onkowskich PIAP – 100 PLN netto/osobê

Biuro Zarz¹du PIAP posiada niewielk¹ pulê zaproszeñ dla pozosta³ych firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ – szczegó³y u organizatora.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych

Katarzyna Wojniak
Tel.791 354 426
e-mail:biuro@piap-org.pl
www.piap-org.pl

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.