Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP zaprasza na interaktywny SPEECH Mateusza Mrozowskiego

08.04.2016


Coroczne Walne Zebrania Cz³onków PIAP 2016 zaplanowane jest na 19 maja w Warszawie. Po raz kolejny Izba zaplanowa³a dla uczestników niezwyk³e szkolenie. Tym razem bêdzie to interaktywny speech Mateusza Mrozowskiego.


Tytu³ szkolenia brzmi: The Challenger Sale – sprzeda¿ prowokacyjna, o 4. rewolucji sprzeda¿owej. Bêdzie to interaktywny speech ujawniaj¹cy? psychologiczne mechanizmy towarzysz¹ce podejmowaniu decyzji, zarówno biznesowych, jak  i osobistych w oparciu o systemem w³asnych przekonañ, wartoœci i d¹¿enia do zaspokojenia fundamentalnych potrzeb przez klienta. Szkolenie podzielone bêdzie na trzy czêœci tematyczne. „Teaching” odpowie na pytanie na czym polega sprzeda¿ prowokacyjna i bêdzie mia³ na celu wypracowanie indywidualnych narzêdzi startowych w kontakcie z klientem. „Tailoring” to analiza konkretnych profili klientów (metaprogramy), bêdzie wskazywa³ metody dostosowania przekazu zgodne z analiz¹ psychologiczn¹ klienta i przejêcia kontroli podczas rozmowy. Z kolei czêœæ „Take control” poka¿e jak wp³ywaæ na przebieg rozmowy i decyzjê kupuj¹cego bez manipulacji.


Organizator: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych
Termin: 19 maja 2016  godzina 14.30
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna ul. Zielna 37,00-108 Warszawa, Sala Warszawa (V-piêtro)


Mateusz Mrozowski to  by³y zawodowy sportowiec posiadaj¹cy I klasê sportow¹. Mistrz Polski w siatkówkê pla¿ow¹ (AMP) dwukrotny reprezentant kraju na mistrzostwach Europy w siatkówkê pla¿ow¹ (UME), multi medalista AMP. Po okresie kariery sportowej zosta³ czo³owym menagerem i przedsiêbiorc¹ specjalizuj¹cym siê w kwestii zarz¹dzania procesami sprzeda¿owymi i treningiem mentalnym. Wspó³pracowa³ z Jakubem B. B¹czkiem (trener mentalny mistrzów œwiata – siatkarzy). Dziêki zdobytej wiedzy odnoœnie motywacji i integracji zespo³owej Mateusz Mrozowski zosta³ zaproszony do poprowadzenia polskich sportowców (paraolimpijczyków) na Olimpiadzie w Rio (2016), gdzie jako trener mentalny przy Polskim Komitecie Paraolimpijskim, bêdzie wspiera³ sportowców przy realizacji celów sportowych. Wspó³pracowa³ tak¿e w  zakresie  zarz¹dzania sprzeda¿¹? z takimi markami jak: Energa, Bosch, T-mobile, Calzedonia, SPS, Vantis Holding, PKP, ZUS.
Mateusz Mrozowski jest tak¿e autorem dwóch ksi¹¿ek o tematyce sprzeda¿y bezpoœredniej jak i Treningu mentalnego „Sprzeda¿ jest sexy, albo nie ma jej wcale” i „Gra Mentalna”. Publikuje jako ekspert dla takich magazynów jak: Forbes, Marketer+, Szef sprzeda¿y, As Sprzeda¿y, Law Quality Business czy franczyza&biznes.


Informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci udzia³u w wydarzeniu:

Cz³onkowie PIAP (tylko dla uczestnika Walnego Zebrania PIAP- 1 osoba z firmy) – BEZP£ATNIE
Dodatkowe osoby z firm Cz³onkowskich PIAP – 50 PLN netto/osobê

Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ – szczegó³y u organizatora.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych
Katarzyna Wojniak
Tel.791 354 426
e-mail:biuro@piap-org.pl
www.piap-org.pl


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.