Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP zaprasza do Gdyni i Katowic

19.07.2017

Wraz z pocz¹tkiem wrzeœnia br. w Katowicach i Gdyni odbêd¹ siê kolejne ju¿ Spotkania Regionalne Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. Ich uczestnicy bêd¹ mogli siê poznaæ, wymieniæ doœwiadczeniami, a tak¿e wzi¹æ udzia³ w atrakcyjnym szkoleniu.
– Na najbli¿szych spotkaniach uczestnicy bêd¹ mogli zasiêgn¹æ profesjonalnej opinii ekspertów. Na ka¿dym z nich bêdziemy goœciæ Mateusza Mrozowskiego i Macieja Czerniawskiego z Fundacji Nowoczesny Przedsiêbiorca — zapowiada Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.
G³ównymi celami fundacji s¹ wspieranie przedsiêbiorczoœci i propagowanie nowoczesnego stylu zarz¹dzania. Fundacja wspiera te¿, dzia³ania maj¹ce na celu popularyzacjê rozwoju osobistego i budowanie spo³ecznoœci osób przedsiêbiorczych. Dzia³a m.in. w organizacjach spo³ecznych, jak i szko³ach.

Nale¿¹cy do niej Mateusz Mrozowski to multimedalista w siatkówkê pla¿ow¹ Akademickich Mistrzostw Polski i dwukrotny reprezentant kraju na mistrzostwach Europy. Mrozowski jest tak¿e w³aœcicielem trzech niezale¿nych biznesów w bran¿y IT, edukacyjnej i sprzeda¿y bezpoœredniej. Ponadto jako doradca finansowy wspó³pracuje z takimi brandami jak T-mobile, Mercedes, Calzedonia, Bosch, PKP, Ikea, Samsung czy Energa. Mrozowski jest tak¿e autorem bestsellera „Sprzeda¿ jest sexy albo nie ma jej wcale”. Publikuje równie¿ w miesiêczniku Forbes, a w magazynach As sprzeda¿y, Franczyza&Biznes, Prime i Business Infuancer jest szefem sprzeda¿y.

Swoj¹ obecnoœci¹ spotkania uœwietni tak¿e Maciej Czerniawski, w³aœciciel i dyrektor, Prosper Advertising & Publishing w Gorzowie Wielkopolskim. Firma dzia³a w bran¿y reklamowej i IT. W 2016 r., w zwi¹zku z potencja³em, jaki niesie za sob¹ platforma internetowa, zosta³a wyró¿niona nagrod¹ Super Sukcesu Roku. Czerniawski jest tak¿e w³aœcicielem 12 brandów dzia³aj¹cych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Przedsiêbiorca swój sukces w najwiêkszej mierze opar³ na sprzeda¿y produktów i us³ug drog¹ on-line. Warto dodaæ, ¿e trzy spoœród 12 firm, które stworzy³, na czele z fototapeta24.pl czy mojdekorator.pl., s¹ niekwestionowanymi liderami w swojej bran¿y.
Obydwaj przedsiêbiorcy wyst¹pi¹ podczas wrzeœniowych spotkañ. Ich tematem przewodnim bêdzie „Strategia (do)stosowania – Sprzeda¿ Oparta na Edukacji – Narzêdzia Biznesowe i Wiedza ekspercka”.

Przemowy ekspertów zawieraæ bêd¹ wszystkie niezbêdne strategie i narzêdzia, które s³u¿¹ jak najlepszemu wykorzystaniu potencja³u produktowego firm. Przedstawione zostan¹ tak¿e narzêdzia biznesowe, które u¿ywane s¹ obecnie przez najwiêksze krajowe i œwiatowe marki. Ka¿dy z uczestników dostanie te¿ w prezencie mo¿liwoœæ przetestowania nowatorskiego systemu opartego na czterech rewolucjach sprzeda¿y. System bêdzie mo¿na bezp³atnie testowaæ przez 30 dni.
Na spotkania zaproszeni s¹ zarówno Cz³onkowie PIAP, dostawcy artyku³ów reklamowych, agencje reklamowe, jak i firmy bran¿owe, nie bêd¹ce Cz³onkami stowarzyszenia.

Pierwsze spotkanie odbêdzie siê  4 wrzeœnia 2017 roku o godz. 11.00 w
Focus Hotels Katowice Chorzów ul. Armii Krajowej 15, 41-506 Chorzów WSKAZÓWKI DOJAZDU.
Spotkanie w Gdyni zaplanowano na 7 wrzeœnia 2017 roku, równie¿ o godz. 11.00 w siedzibie firmy Rosnowski Gift przy ul. Chwarznieñska 142 D, 81-602 Gdynia WSKAZÓWKI DOJAZDU.

Swój udzia³ w wydarzeniach mo¿na zg³aszaæ, telefonuj¹c pod numer 791 354 426, lub wysy³aj¹c maila na adres: biuro@piap-org.pl.

Udzia³ w spotkaniach jest bezp³atny.
IloϾ miejsc ograniczona.
Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych serdecznie zaprasza do udzia³u w wydarzeniu!

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl