Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP zacieœnia wspó³pracê z innymi organizacjami

13.04.2016


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych podejmuje dzia³ania w kierunku zacieœnienia wspó³pracy z innymi organizacjami bran¿owymi, dzia³aj¹cymi na rynku. Efekt synergii ma byæ dodatkowym bodŸcem stymuluj¹cymi zmiany na rynku i integracjê podmiotów dzia³aj¹cych na rynku.


Inicjatywa PIAP ma na celu skuteczniejsze dzia³anie na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych pomiêdzy izbami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami wspieraj¹cymi szeroko rozumian¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Porozumienia umo¿liwi¹ tak¿e promocjê izby przez wymianê logotypów lub materia³ów promocyjnych na stronach partnerów, na zasadzie wzajemnoœci. Wspólne dzia³ania u³atwi¹ przep³yw informacji o z³ych praktykach organów w³adzy ustawodawczej i wykonawczej ra¿¹co naruszaj¹cych interesy przedsiêbiorców. W ramach nawi¹zanych kontaktów organizacje mog¹ tak¿e wspólnie organizowaæ konferencje, seminaria oraz podejmowaæ wszelkie inicjatywy podnosz¹ce œwiadomoœæ spo³eczeñstwa o prowadzeniu przedsiêbiorstwa. Jednym z celów porozumieñ jest tak¿e wspólne lobbowanie na rzecz ograniczenia przepisów utrudniaj¹cych funkcjonowanie firm i wspieranie inicjatyw maj¹cych na celu ich zniesienie.

 

PIAP podpisa³ ju¿ umowy o wspó³pracy z kilkoma istniej¹cymi na rynku organizacjami: Polskim
Stowarzyszeniem Marketingu SMB, Izb¹ Przedsiêbiorców Bran¿y Biurowo-Szkolnej (IPBBS), Polsko-Bu³garsk¹ Izb¹ Handlow¹ oraz Polsko-Bia³orusk¹ Izb¹ Handlowo-Przemys³ow¹.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB istnieje od 1995 roku i jest organizacj¹ non-profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy dzia³aj¹ce w obszarze marketingu bezpoœredniego i interaktywnego, przestrzegaj¹ce najwy¿szych zasad etycznych. Misj¹ Stowarzyszenia jest integracja i rozwój bran¿y marketingu bezpoœredniego i interaktywnego, promocja najlepszych rynkowych praktyk oraz firm stosuj¹cych najwy¿sze standardy dzia³ania.

Izba Przedsiêbiorców Bran¿y Biurowo-Szkolnej (IPBBS) jest ogólnopolsk¹ organizacj¹ samorz¹du gospodarczego powo³an¹ do ¿ycia w 1994 roku, której Cz³onkami s¹ producenci, importerzy, dystrybutorzy i dealerzy artyku³ów papierniczych, biurowych i szkolnych czyli firmy zaopatrzeniowo-us³ugowe dla biznesu, szkolnictwa i nauki, sektora ochrony zdrowia i instytucji rz¹dowych.

 

Polsko-Bu³garska Izba Handlowa jest organizacj¹ powsta³¹ w 2006 roku w celu stworzenia warunków rozwoju bran¿y gospodarczej oraz wspierania inicjatyw gospodarczych przedsiêbiorców z obu krajów. Izba Handlowa d¹¿y do zwiêkszania wymiany handlowej pomiêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Bu³garii, polepszenia jej efektywnoœci, jakoœci i bezpieczeñstwa. Polsko-Bu³garska Izba Handlowa bierze aktywny udzia³ we wspieraniu podmiotów gospodarczych, produktów i us³ug na rynku polskim i bu³garskim, d¹¿y do utrzymywania dobrych kontaktów i nawi¹zywania d³ugotrwa³ej wspó³pracy pomiêdzy Polsk¹ i Bu³gari¹.


Polsko-Bia³oruska Izba Handlowo-Przemys³owa skupia wokó³ siebie firmy, które planuj¹ nawi¹zaæ lub te¿ maj¹ nawi¹zan¹ wspó³pracê z przedsiêbiorstwami bia³oruskimi. Corocznie organizuje Polsko-Bia³oruskie Forum Gospodarcze „Dobros¹siedztwo”, konferencje, seminaria, misje gospodarcze,szkolenia, sta¿e zawodowe i wolontariat. Opracowuje ekspertyzy, zak³ada przedsiêbiorstwa na zlecenie, wycenia firmy, pomaga nawi¹zaæ kontakty gospodarcze, zatwierdza kalkulacje cen w eksporcie itp.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.