Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP wysy³a pismo do Ministra Waszczykowskiego

16.05.2016


11 maja br. Minister Spraw Zagranicznych, Witold Waszczykowski, podczas swojego wyst¹pienia w Sejmie mówi³ o b³êdach wczeœniejszej polityki promocyjnej Polski, przytaczaj¹c miêdzy innymi zakupione przez poprzedników upominki reklamowe. PIAP wystosowa³ do Ministerstwa pismo, w którym zwraca uwagê na krytyczne wobec artyku³ów promocyjnych s³owa Ministra Spraw Zagranicznych.

 

W swoim wyst¹pieniu Minister Waszczykowski podsumowywa³ dzia³ania poprzedniej partii rz¹dz¹cej, krytykuj¹c miêdzy innymi ich inwestycje w upominki promocyjne. Przytacza przyk³ad b¹czka, który mia³ byæ jednym z narzêdzi promocji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Krytykuje tak¿e ekologiczne o³ówki z logotypem polskiej prezydencji przedstawiaj¹cym kolorowe, skierowane w górê strza³ki.

 

W odpowiedzi na s³owa Ministra, Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych przes³a³a do Ministerstwa pismo, w którym zwróci³a uwagê na efektywnoœæ upominków reklamowych w budowaniu pozytywnego wizerunku firm i marek. Œwiadcz¹ o tym m.in. wyniki badania ich skutecznoœci, przeprowadzone przez Izbê w ubieg³ym roku. PIAP swoj¹ interwencj¹ chce zwróciæ uwagê na negatywny dla ca³ej bran¿y wydŸwiêk wyst¹pienia, który mo¿e mieæ wp³yw na popyt na produkty promocyjne. Izba w swoim piœmie zaakcentowa³a tak¿e fakt, ¿e na kwestionowan¹ przez Ministra jakoœæ gad¿etów, czêsto ma wp³yw kryterium ceny podczas przetargów oraz krótkie terminy realizacji zamówieñ. PIAP zaprasza Ministerstwo do zapoznania siê z profesjonaln¹ ofert¹ wysokiej jakoœci produktów, firm cz³onkowskich zrzeszonych w Izbie.

 

PISMO PIAP DO MINISTRA W.WASZCZYKOWSKIEGO

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426