Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP rekomenduje najlepsze Agencje Reklamowe

17.11.2014

PIAP rekomenduje najlepsze Agencje Reklamowe

 

Coraz trudniejszy wybór rzetelnych partnerów biznesowych sprawia, ¿e klienci poszukuj¹ dodatkowych poœwiadczeñ solidnoœci firm, z którymi podejmuj¹ wspó³pracê. Przygl¹daj¹ siê im coraz uwa¿niej, zanim podejm¹ decyzjê. Opieraj¹ siê na zebranych opiniach, referencjach, doœwiadczeniu, brakuje jednak mocnego g³osu niezale¿nej organizacji, który by³by wiarygodn¹ rêkojmi¹ rzetelnoœci.

 

PIAP, jako organizacja bran¿owa, mo¿e staæ siê w³aœnie obiektywnym porêczycielem uczciwoœci i sumiennoœci agencji reklamowych. Zrodzi³ siê pomys³ ich weryfikacji oraz przyznawania Certyfikatu Rekomendowana Agencja Reklamowa. Program na szansê staæ siê respektowanym przez klientów koñcowych gwarantem bezpiecznej wspó³pracy.

 

Certyfikaty przyznawane s¹ najlepszym agencjom reklamowym Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, które m.in potwierdzaj¹ swoj¹ uczciwoœæ poprzez wzorowe wykonanie us³ug, ich jakoœæ i terminowoœæ oraz rzetelnoœæ w stosunku do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. PIAP, jako organizacja bezpoœrednio wspó³pracuj¹ca z agencjami reklamowymi, mo¿e bezstronnie oceniaæ ich niezawodnoœæ na rynku oraz jako cz³onka Izby.


– Pragniemy wspieraæ agencje reklamowe, które œwiadcz¹ us³ugi na najwy¿szym poziomie. Chcemy tym samym uhonorowaæ przedsiêbiorców, którzy dziêki swojej wiedzy i doœwiadczeniu solidnie wykonuj¹ swoje us³ugi i sprzedaj¹ produkty najwy¿szej jakoœci – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

 

Wiêcej informacji na temat programu


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426