Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP przed³u¿a pomoc prawn¹ dla Cz³onków PIAP

01.06.2017

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych z dniem 01.06.2017 roku przed³u¿y³a wspó³pracê z Kancelari¹ KuŸma, Organa i Wspólnicy Spó³ka Partnerska Radców Prawnych w zakresie wzmo¿onej pomocy prawnej dla Cz³onków PIAP. Od dnia 1.06.2017 i w okresie 01.06.2017– 31.05.2018 ka¿dy cz³onek PIAP mo¿e skorzystaæ, w ramach p³aconej sk³adki, z programu pomocy prawnej w wymiarze pe³nych dwóch godzin pracy kancelarii prawnej. Pomoc prawn¹ zapewnia kancelaria KuŸma, Organa i Wspólnicy Spó³ka Partnerska Radców Prawnych z Poznania. Cz³onkowie PIAP mog¹ skontaktowaæ  siê bezpoœrednio z mec. Maurycym Organa: tel.: 691-029-203 lub e-mail: m.organa@ko-legal.pl. Pomoc prawna jest objêta ca³kowit¹ poufnoœci¹, PIAP jest informowany przez Kancelariê wy³¹cznie o fakcie wykorzystania ca³kowitego/czêœciowego limitu godzin danego Cz³onka PIAP. Zachêcamy wiêc wszystkich Cz³onków PIAP do korzystania z tej mo¿liwoœci.

 

Wiêcej informacji: www.piap-org.pl