Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP prelegentem 9-tego Forum Marketingu Zintegrowanego

08.10.2017

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych organizacja bran¿owa zrzeszaj¹ca ponad 170 firm z bran¿y upominków reklamowych po raz pierwszy weŸmie udzia³ jako prelegent w 9-tym Forum Marketingu Zintegrowanego organizowanym przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpoœredniego. PIAP podczas wydarzenia zaprezentuje wyst¹pienie „To nie tylko gad¿et, Jak skutecznie wykorzystaæ moc upominków reklamowych i skutecznie budowaæ relacje”.

Forum Marketingu Zintegrowanego to wa¿ne wydarzenie w kalendarzu wielu marketerów. Dla PIAP to tak¿e wyj¹tkowa konferencja, poniewa¿ po raz pierwszy PIAP wyg³osi prelekcjê na temat upominków. Nie ukrywam, ¿e jest to dla mnie trudna i odpowiedzialna rola. W wiêkszoœci  publikacji bardzo czêsto mówi siê o roli mediów, public relations czy portali spo³ecznoœciowych w marketingu, ale niezwykle rzadko poruszane jest znaczenie upominków. Chcia³abym swoim wyst¹pieniem przypomnieæ i pokazaæ uczestnikom, jest skutecznym narzêdziem w budowaniu relacji s¹ upominki. Opowiem o mechanizmach jakie wykorzystuj¹ upominki reklamowe i co zrobiæ aby zmaksymalizowaæ ten efekt. W upominkach drzemie ogromna moc, a ja bêdê stara³a siê to jak najlepiej pokazaæ– mówi Anna Roszczak, Cz³onek Zarz¹du PIAP, prelegent FMZ.

Forum Marketingu Zintegrowanego to dwudniowa konferencja dedykowana dla osób zwi¹zanych z marketingiem i œwiatem reklamy. Pierwszy dzieñ to prezentacja najlepszych case studies marketingu 360, realizowanych w ostatnich miesi¹cach. To 12 wyj¹tkowych kampanii B2C i B2B, które zdobywa³y nagrody w bran¿owych konkursach, wykorzystywa³y innowacyjne rozwi¹zania i skutecznie dzia³a³y. Uczestnicy tegorocznej edycji Forum bêd¹ mieli okazjê poznaæ tajemnice sukcesu kampanii takich marek jak: IKEA, ING Bank Œl¹ski, Mazda, Hochland, ROCKWOOL, Mastercard, Asus, NIVEA, nc + i wielu innych.

Has³em tegorocznej edycji Forum jest „Marketerze, czy nad¹¿asz?”. Tytu³ ten odnosi siê do coraz wiêkszej iloœci danych, narzêdzi i rozwi¹zañ, bêd¹cymi obecnie do dyspozycji marketerów, którymi musz¹ umieæ skutecznie siê pos³ugiwaæ. Forum ma byæ platform¹ wymiany wiedzy i doœwiadczeñ, dziêki której dzia³ania prowadzone przez marketerów mog¹ byæ realizowane w sposób skuteczny i zintegrowany.

Bilety na Forum Marketingu Zintegrowanego: http://polskimarketing.pl
PIAP jest partnerem wydarzenia -Specjalnie dla Cz³onków PIAP  bilety w cenie 550 z³ netto.
Przy wype³nianiu formularza nale¿y podaæ kod zni¿kowy „PIAP”.
Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426