Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP podsumowuje RemaDays 2015

13.02.2015

PIAP podsumowuje RemaDays 2015


XI-sta edycja targów RemaDays 2015 sta³a siê po raz kolejny doskona³¹ okazj¹ do spotkañ z wszystkimi obecnymi Cz³onkami PIAP, partnerami oraz osobami zainteresowanymi dzia³alnoœci¹ Izby. Podczas wydarzenia Izba aktywnie promowa³a firmy Cz³onkowskie, za poœrednictwem Katalogu PIAP 2015.

8-edycja Katalogu PIAP cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem wœród zwiedzaj¹cych, firmy bardzo chêtnie korzystaj¹ z katalogu PIAP, w którym mog¹ znaleŸæ specjalistów z bran¿y artyku³ów reklamowych. Nasze firmy cz³onkowskie coraz czêœciej otrzymuj¹ za jego poœrednictwem zapytania ofertowe zarówno krajowe jak i zagraniczne, co nas niezmiernie cieszy. Firmy, które s¹ Cz³onkami PIAP, a które z ró¿nych wzglêdów nie wystawiaj¹ siê na targach bran¿owych mog¹ liczyæ na aktywn¹ promocjê za poœrednictwem Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych i publikacji Katalogu PIAP- mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP .

Na potrzeby promocji Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych podczas targów RemaDays 2015 firmy Cz³onkowskie PIAP: Asgard, Artystik Poland Group, AWIH, Guapa, Gift Star, Expen, Inspirion Polska, Gadget Advertising Ideas, Happy Gifts, Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Macma Polska, Maxim, Mart, Raster, Trober Polska oraz Waza, przekaza³y upominki reklamowe, które sta³y siê niezbêdnym narzêdziem promocji Izby podczas wydarzenia RemaDays 2015.

W trakcie targów RemaDays 2015 Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ju¿ po raz pi¹ty by³a organizatorem Wieczoru Bran¿owego dla Cz³onków PIAP, który sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do spotkañ i rozmów biznesowych pomiêdzy dostawcami PIAP a agencjami reklamowymi zrzeszonymi w Izbie. Frekwencja uczestników dopisa³a równie¿ w tym roku, a spotkanie umo¿liwi³o integracjê firm Cz³onkowskich. Wieczór Bran¿owy PIAP odby³ siê 5.02.2015 w Restauracji Warszawski Dzieñ Wine Room. Gospodarzami imprezy by³y firmy: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych, Axpol Trading, Inspirion Polska, CiTRON EUROPEAN USB WAREHOUSE, Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Macma Polska, Texet Poland, RITF advnet Polska oraz Brandfathers Group. Obszerniejsza relacja z Wieczoru Bran¿owego PIAP ju¿ wkrótce .

Podczas drugiego dnia targów RemaDays 2015 firmy Cz³onkowskie PIAP otrzyma³y presti¿owe nagrody w konkursie Korony Reklamy 2015.

W kategorii producent upominków reklamowych trzy miejsca na podium zajê³y firmy Cz³onkowskie PIAP:
I-miejsce: Maxim Zbigniew Kaczor,
II miejsce: CITRON EUROPEAN USB WAREHOUSE
III miejsce: JAGUAR TOMASZ CHWI£OWICZ

Wyró¿nienia otrzyma³y firmy: AXXEL SP. Z O.O. oraz GRATISOWNIA.PL

W kategorii importer upominków reklamowych równie¿ trzy g³ówne miejsca zajê³y firmy cz³onkowskie PIAP :
I miejsce: ASGARD SP. Z O.O.
II miejsce: MACMA POLSKA SP. Z O.O.
III miejsce: AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.

Wyró¿nienia otrzyma³y firmy: „PCM” SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K. oraz JETT STUDIO SP. Z O.O.

W kategorii Agencja Reklamowa
II miejsce: BTL FORMS EFFECTIVE ADVERTISING

W kategorii Technology:
III miejsce: RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K.

Podczas RemaDays 2015 wy³oniono równie¿ Laureatów w kategorii CATALOUGE OF THE YEAR REMADAYS WARSAW 2015. Cz³onkowie PIAP zostali równie¿ nagrodzeni w tej kategorii.

Z£OTY MEDAL otrzyma³a firma: Inspirion Polska Sp.z o.o.

SREBNY MEDAL otrzyma³y firmy: ASGARD Sp.z.o.o., CITRON EUROPEAN USB WAREHOUSE , JAGUAR TOMASZ CHWI£OWICZ, TEXET POLAND Sp.z.o.o.

BR¥ZOWY MEDAL otrzyma³y firmy: CAPIRA, Axpol Trading Sp.z o.o. Sp. K,PCM Sp.z.o.o. EASY GIFTS Sp.K

Cz³onkowie PIAP zostali równie¿ laureatami w konkursie „GIFTS OF THE YEAR” 2015, w którym nagrody przyznali sami zwiedzaj¹cy:

W kategorii TOP FUN:
I miejsce –  PRO-USB & GIFT STAR –  POWER BANK 3D DOWOLNY KSZTA£T

W kategorii TOP IDEA:
I miejsce –  AMC Group – AM 1408015 POWER BANK 

W kategorii
TOP DESIGN:
II miejsce- Par Baku³a –  BIDON Z UCHWYTEM
III miejsce – Inspirion – G£OŒNIK BLUETOOTH MICROPHONE  W STYLU RETRO 

Wszystkim Laureatom konkursów RemaDays 2015 Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych sk³ada serdecznie gratulacje i ¿yczy dalszych sukcesów.


GALERIA REMADAYS 2015

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426