Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP podsumowuje now¹ ods³onê RemaDays 2016

25.02.2016

Nowa lokalizacja XII-stej edycji targów RemaDays 2016 w ¿aden sposób nie przeszkodzi³a, a wrêcz przeciwnie, sta³a siê idealn¹ okazj¹ do spotkañ ze wszystkimi obecnymi Cz³onkami PIAP, partnerami oraz osobami zainteresowanymi dzia³alnoœci¹ Izby.


Podczas wydarzenia aktywnie promowana by³a  9-ta edycja najnowszego Katalogu PIAP 2016, w którym zaprezentowane zosta³y wszystkie firmy cz³onkowskie PIAP. Publikacja cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem wœród zwiedzaj¹cych. Dziêki niej, ka¿dy w ³atwy sposób mo¿e dotrzeæ do najlepszych specjalistów z bran¿y, oferuj¹cych upominki reklamowe na najwy¿szym poziomie.


Nowe miejsce i piêkne, przestronne stoisko PIAP podczas RemaDays 2016 umo¿liwi³o nam nawi¹zanie nowych kontaktów i przeprowadzenie wielu ciekawych rozmów z potencjalnymi firmami, zainteresowanymi cz³onkostwem w Izbie, jak równie¿ z naszymi Cz³onkami i obecnymi partnerami, z którymi wspó³pracujemy w zakresie patronatów czy te¿ wydarzeñ bran¿owych. Bardzo dziêkujemy za tak liczne odwiedziny, cieszymy siê, ¿e nasza organizacja z roku na rok roœnie w si³ê i staje siê coraz bardziej doceniana i zauwa¿ana na rynku – to dla nas najlepsza nagroda – stwierdzi³a Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.


Na potrzeby promocji Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych podczas targów RemaDays 2016 firmy Cz³onkowskie PIAP: Asgard, Artystik Poland Group, AWIH, Axpol Trading, BIC Graphic Europe S.A. oddzia³ Polska, Expen, Guapa, Gift Star, Inspirion Polska, KUNSZT, Lunarcorp, Maxim, NOTEDECO, Raster, Rosnowski Gift, Senator GmbH&Co.KGaA, Trober Polska, Twincaps.pl przekaza³y upominki reklamowe, które sta³y siê niezbêdnym narzêdziem promocji Izby podczas wydarzenia RemaDays 2016.


Drugiego dnia targów RemaDays 2016 Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych tradycyjnie ju¿ bo po raz szósty by³a organizatorem Wieczoru Bran¿owego dla Cz³onków PIAP. Sta³ siê on doskona³¹ okazj¹ do spotkañ i rozmów biznesowych pomiêdzy dostawcami PIAP a agencjami reklamowymi zrzeszonymi w Izbie. Frekwencja uczestników wydarzenia przeros³a oczekiwania organizatorów, a spotkanie umo¿liwi³o integracjê firm Cz³onkowskich. Wieczór Bran¿owy PIAP odby³ siê dnia 17 lutego 2016 w Restauracji Warszawski Dzieñ Wine Room. Gospodarzami imprezy by³y firmy: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych,12M Alicja W¹sowska, Axpol Trading, Inspirion Polska, CiTRON EUROPEAN USB WAREHOUSE, Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Macma Polska, Mount Blanc, Texet Poland, RITF advnet Polska oraz Brandfathers Group. Obszerniejsza relacja z Wieczoru Bran¿owego PIAP ju¿ niebawem.


Podczas  Wieczoru Wystawców pierwszego dnia targów RemaDays 2016 firmy Cz³onkowskie PIAP otrzyma³y presti¿owe nagrody w konkursie Korony Reklamy 2016.

W kategorii Producent upominków reklamowych:

I miejsce: Jaguar Tomasz Chwi³owicz
II miejsce: Maxim Zbigniew Kaczor

Wyró¿nienia:
– CiTRON


W kategorii Importer upominków reklamowych:

I miejsce: AXPOL Trading Sp. z o.o. Sp. k.
II miejsce: Macma Polska Sp. z o.o.
III miejsce: ASGARD Sp. z o.o.

Wyró¿nienia:
– Texet Poland Sp. z o.o.
– EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW
– Midoceanbrands


Podczas RemaDays 2016 wy³oniono tak¿e Laureatów w kategorii CATALOUGE OF THE YEAR REMADAYS WARSAW 2016. Cz³onkowie PIAP zostali równie¿ nagrodzeni w tej kategorii.

Z£OTY MEDAL otrzyma³y firmy: Inspirion Polska Sp.z o.o. oraz Jaguar Tomasz Chwi³owicz

SREBNY MEDAL otrzyma³a firma: AXPOL TRADING SP. Z O.O.

BR¥ZOWY MEDAL  otrzyma³y firmy: ASGARD SP. Z O.O., MACMA POLSKA SP. Z O.O., EASY GIFTS SP. K., TEXET POLAND SP. Z O.O.


Cz³onkowie PIAP zostali ponadto laureatami w konkursie „GIFTS OF THE YEAR” 2016, w którym nagrody przyznali sami zwiedzaj¹cy:

W kategorii  TOP FUN:
II miejsce – Etui na wizytówki – JAGUAR TOMASZ CHWI£OWICZ
III miejsce – Okulary wirtualnej rzeczywistoœci – AXPOL TRADING SP. Z O.O.

W kategorii TOP IDEA:
I miejsce – Power bank solarny – EASY GIFTS SP. K
III miejsce- Smartwatch – MACMA POLSKA SP. Z O.O.

W kategorii TOP DESIGN:
III miejsce- Kubek termiczny – INSPIRION POLSKA SP.Z O.O.
Wyró¿nienie – Zaj¹czek otwieracz z magnesem 3D – ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.

 

Wszystkim Laureatom konkursów RemaDays 2016 Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych sk³ada serdecznie gratulacje i ¿yczy dalszych sukcesów.

GALERIA REMADAYS 2016


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.