Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP po raz trzeci na najwiêkszych targach bran¿owych PSI 2016.

20.01.2016


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po raz trzeci wziê³a udzia³ w  najwiêkszych miêdzynarodowych targach artyku³ów reklamowych PSI, które odby³y siê w dniach 13-15 stycznia 2016 roku w Düsseldorfie.


-Cieszymy siê, ¿e po raz kolejny nasza organizacja bran¿owa mog³a wzi¹æ udzia³ w najwiêkszym wydarzeniu bran¿owym w Europie. Targi PSI 2016 da³y nam mo¿liwoœæ promowania firm Cz³onkowskich PIAP za granic¹, jak równie¿ nawi¹zania ciekawych relacji z organizacjami bran¿owymi z innych krajów-
mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.Targi by³y doskona³¹ okazj¹ do spotkañ z producentami,dystrybutorami, agencjami reklamowymi i organizacjami bran¿owymi z ca³ego œwiata. Podczas wydarzenia odby³a siê premiera nowego Katalogu PIAP 2016, który z tej okazji powsta³  w wersji polsko-angielskiej. W publikacji zosta³y zaprezentowane wszystkie firmy cz³onkowskie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.


Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z targów PSI 2016


PSI Düsseldorf to najwiêksze miêdzynarodowe targi produktów reklamowych i platforma zrzeszaj¹ca producentów i dystrybutorów z bran¿y. Tylko tutaj specjaliœci maj¹ pe³en obraz najnowszych trendów i nowoœci w sektorze produktów reklamowych. Targi PSI 2016 w Düsseldorfie odby³y siê w dniach 13 -15 stycznia 2016.