Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP po raz drugi na targach PSI Düsseldorf 2015

16.01.2015

 

PIAP po raz drugi na targach PSI Düsseldorf 2015

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po raz drugi wziê³a udzia³ w  najwiêkszych miêdzynarodowych targach artyku³ów reklamowych PSI, które odby³y siê w dniach 7-9 stycznia 2015 roku w Düsseldorfie.
-Bardzo cieszy nas ponowny udzia³ PIAP w najwiêkszym wydarzeniu bran¿owym w Europie. Targi da³y mo¿liwoœæ promowania  firm Cz³onkowskich PIAP na arenie miêdzynarodowej jak równie¿ mo¿liwoœæ nawi¹zania wielu ciekawych kontaktów z organizacjami z innych krajów – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Targi by³y doskona³¹ okazj¹ do spotkañ z producentami,dystrybutorami, agencjami reklamowymi i organizacjami bran¿owymi z ca³ego œwiata. Podczas wydarzenia odby³a siê premiera nowego Katalogu PIAP 2015, który z tej okazji powsta³  w wersji polsko-angielskiej. W publikacji zosta³y zaprezentowane wszystkie firmy cz³onkowskie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z targów PSI 2015

 

PSI Düsseldorf to najwiêksze miêdzynarodowe targi produktów reklamowych i platforma zrzeszaj¹ca producentów i dystrybutorów z bran¿y. Tylko tutaj specjaliœci maj¹ pe³en obraz najnowszych trendów i nowoœci w sektorze produktów reklamowych. Targi PSI 2015 w Düsseldorfie odby³y siê w dniach 07 -09 stycznia 2015.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

 

Kontakt dla mediów:

 

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426

 


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po raz drugi wziê³a udzia³ w  najwiêkszych miêdzynarodowych targach artyku³ów reklamowych PSI, które odby³y siê w dniach 7-9 stycznia 2015 roku w Düsseldorfie.
-Bardzo cieszy nas ponowny udzia³ PIAP w najwiêkszym wydarzeniu bran¿owym w Europie. Targi da³y mo¿liwoœæ promowania  firm Cz³onkowskich PIAP na arenie miêdzynarodowej jak równie¿ mo¿liwoœæ nawi¹zania wielu ciekawych kontaktów z organizacjami z innych krajów – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Targi by³y doskona³¹ okazj¹ do spotkañ z producentami,dystrybutorami, agencjami reklamowymi i organizacjami bran¿owymi z ca³ego œwiata. Podczas wydarzenia odby³a siê premiera nowego Katalogu PIAP 2015, który z tej okazji powsta³  w wersji polsko-angielskiej. W publikacji zosta³y zaprezentowane wszystkie firmy cz³onkowskie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z targów PSI 2015

PSI Düsseldorf to najwiêksze miêdzynarodowe targi produktów reklamowych i platforma zrzeszaj¹ca producentów i dystrybutorów z bran¿y. Tylko tutaj specjaliœci maj¹ pe³en obraz najnowszych trendów i nowoœci w sektorze produktów reklamowych. Targi PSI 2015 w Düsseldorfie odby³y siê w dniach 07 -09 stycznia 2015.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426