Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP po raz czwarty na najwiêkszych targach bran¿owych PSI 2017.

17.01.2017


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po raz czwarty wziê³a udzia³ w  najwiêkszych miêdzynarodowych targach artyku³ów reklamowych PSI, które odby³y siê w dniach 10-12 stycznia 2017 roku w Düsseldorfie.


-Cieszymy siê, ¿e po raz kolejny nasza organizacja bran¿owa mog³a wzi¹æ udzia³ w najwiêkszym wydarzeniu bran¿owym w Europie. Targi PSI 2017 da³y nam mo¿liwoœæ promowania firm Cz³onkowskich PIAP za granic¹, jak równie¿ nawi¹zania ciekawych relacji z organizacjami bran¿owymi z innych krajów. Niezmiernie cieszy nas fakt, i¿ Katalog PIAP staje siê coraz bardziej rozpoznawaln¹ i budz¹c¹ zainteresowanie publikacj¹ równie¿ za granic¹.- mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.Targi by³y doskona³¹ okazj¹ do spotkañ z producentami, dystrybutorami, agencjami reklamowymi i organizacjami bran¿owymi z ca³ego œwiata. Podczas wydarzenia odby³a siê premiera nowego Katalogu PIAP 2017, który z tej okazji powsta³  w wersji polsko-angielskiej. W publikacji zosta³y zaprezentowane wszystkie firmy cz³onkowskie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.


Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z targów PSI 2017


PSI Düsseldorf to najwiêksze miêdzynarodowe targi produktów reklamowych i platforma zrzeszaj¹ca producentów i dystrybutorów z bran¿y. Tylko tutaj specjaliœci maj¹ pe³en obraz najnowszych trendów i nowoœci w sektorze produktów reklamowych. Targi PSI 2017 w Düsseldorfie odby³y siê w dniach 10 -12 stycznia 2017.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl


Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426