Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP po raz czwarty bada skutecznoœæ gad¿etów

20.04.2015

PIAP po raz czwarty bada skutecznoœæ gad¿etów


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po raz czwarty bada postrzeganie artyku³ów promocyjnych przez klienta koñcowego. Ostatnia edycja badania mia³a miejsce w ubieg³ym roku. Wyniki ankiety potwierdzi³y skutecznoœæ upominków reklamowych – w 2014 roku a¿ 81,25% marketerów uwa¿a³o artyku³y promocyjne za skuteczny noœnik reklamy.

 

Czwarta edycja badania ruszy³a w kwietniu br. i zakoñczy siê w czerwcu. Wzorem ubieg³ych lat ankieta on-line bêdzie dystrybuowana do klientów koñcowych za poœrednictwem serwisu paxonta.com, w formie linków do bazy kontaktów PIAP oraz poœrednictwem agencji reklamowych zrzeszonych w Izbie. Adresatami badania jest kadra zarz¹dzaj¹ca bud¿etami marketingowymi w polskich przedsiêbiorstwach i instytucjach.

 

Celem kolejnego badania Polskie Izby Artyku³ów Promocyjnych jest sprawdzenie w jaki sposób zmieni³a siê pozycja gad¿etów w tegorocznych planach marketingowych i jak artyku³y promocyjne s¹ postrzegane przez klienta koñcowego. – Chcemy po raz kolejny zweryfikowaæ wizerunek gad¿etu reklamowego jako œrodka promocji i jego status w wyborach klientów finalnych. Badanie pokazuje m.in. czy klienci doceniaj¹ efektywnoœæ artyku³ów promocyjnych, jakie gad¿ety wybieraj¹ i dlaczego, jakie kryteria przes¹dzaj¹ o ich wyborach. Badanie wyznacza wiêc pewien kierunek, w jakim powinny siê rozwijaæ oferty artyku³ów promocyjnych – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po zakoñczeniu badania rozlosuje atrakcyjne zestawy upominków reklamowych dla 10 osób, które wezm¹ udzia³ w badaniu, polubi¹ fun page PIAP w serwisie facebook.com (www.facebook.com/IzbaPIAP), pozostawi¹ swój adres e-mail w formularzu ankiety. Upominki zostan¹ wys³ane zwyciêzcom w czerwcu/lipcu br.

Wyniki badania PIAP zostan¹ przedstawione w drugiej po³owie bie¿¹cego roku.

Zachêcamy do uzupe³nienia ankiety: WYPE£NIJ ANKIETÊ

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy niemal 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.