Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP patronuje OneDay Roadshow 2015

28.05.2015

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych organizacja bran¿owa zrzeszaj¹ca niemal 150 firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych objê³a patronatem medialnym wydarzenie  OneDay Roadshow 2015.

OneDay Roadshow 2015 to cykl jednodniowych spotkañ specjalistów bran¿y reklamowej, wydarzenie wpisa³o siê ju¿ na sta³e w kalendarz obowi¹zkowych imprez wystawienniczych w Polsce.

W 2015 roku przedstawiciele agencji reklamowych, importerów, dostawców i dystrybutorów z bran¿y gad¿etów reklamowych spotkaj¹ siê 31 sierpnia br. w Warszawie, 01 wrzeœnia br. w Chorzowie, 02 wrzeœnia br. w Poznaniu, cykl zakoñczy natomiast spotkanie w Berlinie 3 wrzeœnia br.. Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych weŸmie udzia³ w wydarzeniu OneDay Roadshow 2015 w lokalizacji Warszawa, Chorzów, Poznañ.

 

Wiêcej informacji na www.onedayshow.pl oraz www.piap-org.pl