Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP og³osi³ nagrodê im. Aleksandra Goœciniaka

02.01.2014

PIAP og³osi³ nagrodê im. Aleksandra Goœciniaka


Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych ma zaszczyt poinformowaæ, i¿ powo³a³ Kapitu³ê i Nagrodê im. Aleksandra Goœciniaka, która ma na celu wy³onienie i wyró¿nienie osób wyj¹tkowych z bran¿y wyró¿niaj¹cych siê swoj¹ osobowoœci¹, wyj¹tkowymi cechami charakteru, kszta³tuj¹cych w³aœciwe postawy biznesowe.

Z wielkim zaszczytem przedstawiamy za³o¿enia i regulamin Nagrody im. Aleksandra Goœciniaka i zachêcamy do sk³adania do Biura Zarz¹du PIAP propozycji kandydatów do nagrody – http://www.piap-org.pl/osobowosc/

Nagroda im.Aleksandra Goœciniaka zosta³a ustanowiona przez PIAP. Postanowiliœmy przyznawaæ j¹ osobom, s¹ wœród nas i swoj¹ skromn¹ obecnoœci¹ pomagaj¹ innym, kszta³tuj¹ w³aœciwe postawy biznesowe. Zapraszamy do zg³aszania kandydatur – mówi Iwona Duliñska Prezes PIAP

Wspomnienie o Aleksandrze Goœciniaku:

Aleksander Goœciniak posiada³ rzadki, naturalny dar rozmowy na ka¿dy temat i z ka¿dym. Spotkania w czasie targów i osobiste, rozmowy telefoniczne o tematach zwi¹zanych z ¿yciem prywatnym i zawodowym i olbrzymi optymizm – to by³a jego wizytówka. Wspania³y spokój i opanowanie powodowa³y, ¿e nawet najtrudniejsze sytuacje i problemy, po momencie rozmowy zmienia³y siê w proste tematy. Doskona³y intuicyjny menad¿er. Uwielbia³ podró¿e. Czêsto rozmawialiœmy o sztuce, podró¿ach i naszych rodzinach. Ostatni¹ szczegó³owo omawian¹ jego wypraw¹ by³ wyjazd z rodzina i przyjació³mi do Szegedu. Ja nawia³am Go na szaleñstwo wyjazdowe do Maroka. Odpowiada³ – zobaczymy…. Mia³ apetyt na ¿ycie – kocha³ œwiat i kocha³ ludzi i swoj¹ wspania³¹ rodzinê.
W codziennym zabieganiu szukamy takich osób z którymi mo¿na rozmawiaæ o wszystkim.

Mia³am zaszczyt znaæ Aleksandra bardzo d³ugo. ¯yczê Wam wszystkim spotykania na swojej drodze podobnych osób – Iwona Duliñska – Prezes PIAP

Mia³em przyjemnoœæ znaæ Olka co najmniej 15 lat. Nigdy przez te lata nie zdarzy³o siê nic co mog³oby zasiaæ w¹tpliwoœci co do jego charakteru oraz stosunku do ludzi i sposobu prowadzenia interesów. Przez wszystkie te lata zawsze s³u¿y³ rad¹ i nie widzia³ sytuacji w której nie by³oby dobrego rozwi¹zania. Jego spokojna, uœmiechniêta twarz wzbudza³a ogólne zaufanie. Jego stosunek do pracy, konkurentów oraz firm wspó³pracuj¹cych by³ przyk³adem jak nale¿y postêpowaæ w interesach oraz jakich regu³ przestrzegaæ . Niestety m³odsze pokolenie naszej bran¿y nie bêdzie ju¿ mia³o tego szczêœcia co my – nie bêd¹ siê mogli uczyæ od Aleksandra. Uwa¿am, ¿e wniosek Zarz¹du PIAP o powo³anie Kapitu³y im. Aleksandra Goœciniaka jest ze wszech miar s³uszny. Wyró¿niajmy wybitne osobowoœci, ludzi prawych, przyjaznych ludziom. Jak to wspaniale uj¹³ Pan Karol Ma³yska Poka¿my ludzi wyj¹tkowych w bran¿y”- Dariusz P³aczkiewicz Cz³onek Komisji Rewizyjnej PIAP

Olek Goœciniak uosabia³ te wszystkie cechy, które ka¿dy z nas chcia³by posiadaæ – Zdzis³aw Ka³ek Cz³onek Komisji Rewizyjnej PIAP.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426