Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP buduje œwiadomoœæ na temat upominków wœród Marketerów

22.10.2017

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych organizacja bran¿owa zrzeszaj¹ca ponad 170 firm z bran¿y upominków reklamowych dnia 17 paŸdziernika br. wziê³a udzia³ jako prelegent w 9-tym Forum Marketingu Zintegrowanego organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Prelekcjê pt.” To nie tylko gad¿et, Jak skutecznie wykorzystaæ moc upominków reklamowych i skutecznie budowaæ relacje” zaprezentowa³a Anna Roszczak, Cz³onek Zarz¹du PIAP.

Jest to ogromny sukces PIAP i wyjœcie organizacji poza nasz¹ bran¿ê – prelekcja by³a skierowana bezpoœrednio do Marketerów, osób decyduj¹cych za kampanie reklamowe. Wyst¹pienie PIAP pokaza³o jak wa¿na jest kreacja w przygotowaniu kampanii z u¿yciem upominków reklamowych a tym samym jak istotna jest rola agencji reklamowych, które odpowiedzialne s¹ za przygotowanie ofert na upominki reklamowe. Anna Roszczak Cz³onek Zarz¹du PIAP w swoim wyst¹pieniu pokaza³a równie¿ jak istotna jest cena w doborze upominków reklamowych. Bardzo czêsto kryterium wyboru gad¿etów reklamowych jest ich niska cena- bardzo czêsto jednak wi¹¿e siê to z krótk¹ ¿ywotnoœci¹ takiego upominku. W wyst¹pieniu PIAP przede wszystkim przekazano uczestnikom, jest skutecznym narzêdziem w budowaniu relacji s¹ upominki. Opowiedziano o mechanizmach jakie wykorzystuj¹ upominki reklamowe i co zrobiæ aby zmaksymalizowaæ ten efekt– mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Podczas wydarzenia dla uczestników Forum Marketingu Zintegrowanego w loterii wizytówkowej zosta³y rozlosowane zestawy upominków reklamowych. Upominki zosta³y przygotowane przez firmy Cz³onkowskie PIAP: A.S.S.-3, Asgard, CiTRON Group, Mount Blanc, Rosnowski Gift.

Forum Marketingu Zintegrowanego to dwudniowa konferencja dedykowana dla osób zwi¹zanych z marketingiem i œwiatem reklamy. Pierwszy dzieñ to prezentacja najlepszych case studies marketingu 360, realizowanych w ostatnich miesi¹cach. To 12 wyj¹tkowych kampanii B2C i B2B, które zdobywa³y nagrody w bran¿owych konkursach, wykorzystywa³y innowacyjne rozwi¹zania i skutecznie dzia³a³y. Uczestnicy tegorocznej edycji Forum bêd¹ mieli okazjê poznaæ tajemnice sukcesu kampanii takich marek jak: IKEA, ING Bank Œl¹ski, Mazda, Hochland, ROCKWOOL, Mastercard, Asus, NIVEA, nc + i wielu innych.

Materia³y z wyst¹pienia PIAP podczas 9-tego FMZ 2017:

9-TE FORUM MARKETINGU ZINTEGROWANEGO 2017

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426