Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP bada skutecznoœæ upominków po raz pi¹ty

09.05.2016


Sonda¿ na temat skutecznoœci upominków reklamowych jest badawcz¹ inicjatyw¹ PIAP, która sprawdza postrzeganie artyku³ów promocyjnych przez klientów koñcowych. Prowadzone do tej pory analizy potwierdza³y umacniaj¹c¹ siê pozycjê gad¿etów jako mediów reklamowych i ich rosn¹c¹ si³ê w kreowaniu wizerunku polskich firm i marek.


Prowadzone w ubieg³ym roku badanie przynios³o du¿o pozytywnych wniosków. Okaza³o siê, ¿e upominki s¹ postrzegane jako drugi najtañszy a zarazem najskuteczniejszy noœnik promocji. Maj¹ ogromny wp³yw na kszta³towanie wizerunku firmy lub marki, a ich jakoœæ (nie cena!) sta³a siê najwa¿niejszym kryterium wyboru. A¿ 82,93% marketerów wykorzystywa³o w ubieg³ym roku gad¿ety do kszta³towania wizerunku. Jak bêdzie w tym roku? V edycja badania ruszy³a pocz¹tkiem maja br. Pojawi³y siê nowe pytania, które pog³êbi¹ analizê i pozwol¹ uzyskaæ szerszy obraz sytuacji.


– Badania rynku s¹ wa¿nym obszarem naszej dzia³alnoœci, poniewa¿ pomagaj¹ naszym firmom przystosowaæ siê do sytuacji na rynku – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP – Na szczêœcie prowadzone do tej pory analizy pokazuj¹ pomyœlne trendy dla firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych, a pozycja gad¿etu ca³y czas jest silna. Coraz mocniej konkuruje z dominuj¹cymi mediami, jakimi s¹ telewizja czy Internet.


Badanie PIAP jest prowadzone za poœrednictwem systemu ankietowego paxonta.com. Jest skierowane do klientów koñcowych przede wszystkim dyrektorów dzia³ów marketingu, osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za bud¿ety reklamowe zarówno du¿ych korporacji jak i ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po zakoñczeniu badania rozlosuje atrakcyjne zestawy upominków reklamowych dla 10 osób, które wezm¹ udzia³ w badaniu, polubi¹ fun page PIAP w serwisie facebook.com (www.facebook.com/IzbaPIAP), pozostawi¹ swoje imiê i nazwisko oraz adres e-mail w formularzu ankiety. Upominki zostan¹ wys³ane zwyciêzcom w czerwcu/lipcu br.


Wyniki badania PIAP zostan¹ przedstawione w drugiej po³owie bie¿¹cego roku.

Zachêcamy do uzupe³nienia ankiety: WYPE£NIJ ANKIETÊ


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426