Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP apeluje do Ministra Finansów

17.08.2017

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w podatku dochodowym. Chodzi o limity odliczania kosztów uzyskania przychodów dla us³ug tzw. niematerialnych, czyli m.in. doradztwo, ksiêgowoœæ, rekrutacje czy korzystanie ze znaków towarowych. Plany te oznaczaj¹ powa¿ne problemy dla bran¿y reklamowej. W praktyce znaczy to, ¿e us³ugi reklamowe bêd¹ dro¿sze nawet o 19 proc. Tak drastyczna podwy¿ka mo¿e wi¹zaæ siê z koniecznoœci¹ rezygnacji z reklamy nawet przez du¿e przedsiêbiorstwa.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie niekorzystnych zmian bez konsultacji z podmiotami, których one bezpoœrednio dotycz¹. W zwi¹zku z powy¿szym Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych wystosowa³a list do Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, w którym prosi o zaniechanie wprowadzenia planowanych zmian a tym samym o mo¿liwoœæ wyra¿enia swojej opinii na powy¿szy temat. Ponadto PIAP ma nadziejê, ¿e na drodze dialogu z Ministerstwem Finansów uda siê wypracowaæ rozwi¹zania uwzglêdniaj¹ce potrzeby ka¿dej ze stron.

Poni¿ej pe³na treœæ listu:
    
PISMO PIAP DO MINISTRA FINANSÓW 17.08.2017

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426