Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP aktywnie w Chorzowie- relacja z ósmego Spotkania Regionalnego PIAP

25.08.2016


Dnia 24 sierpnia br. w Chorzowie odby³o siê ju¿ ósme Spotkanie Regionalne dla firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych i Cz³onków organizacji bran¿owej Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych. Podczas wydarzenia licznie przybyli uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ w atrakcyjnym szkoleniu Tomasza Teleja z zakresu Storytellingu. Uczestnicy nie tylko wys³uchali wyk³adu trenera biznesu ale i aktywnie wziêli w nim udzia³, anga¿uj¹c siê w æwiczenia, które zosta³y przygotowane pod k¹tem szkolenia.


Przyjemna i luŸna atmosfera, uœmiechy uczestników spotkania pokaza³y, ¿e tego typu wydarzenia s¹ bardzo potrzebne bran¿y, pozwalaj¹ nie tylko poszerzyæ wiedzê ale i dobrze siê bawiæ a tym samym umo¿liwiaj¹ integracjê z innymi uczestnikami tego rynku– mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.


Po szkoleniu przyszed³ czas na refleksje i rozmowy z Cz³onkami PIAP na temat ich oczekiwañ wobec organizacji bran¿owej.
Wszelkie uwagi i sugestie firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych s¹ dla nas zawsze niezbêdnym drogowskazem w dalszych dzia³aniach podejmowanych przez Izbê. Wszystkim przyby³ym goœciom pragniemy z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za udzia³ w wydarzeniu i ju¿ dziœ zaprosiæ Pañstwa na kolejne Spotkanie Regionalne , które odbêdzie siê jesieni¹ br.- ju¿ 20 wrzeœnia zapraszamy Pañstwa do Warszawy– mówi Katarzyna Wojniak.


GALERIA SPOTKANIE REGIONALNE CHORZÓW 2016

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.