Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP œwiêtuje 10-lecie podczas Wieczoru Bran¿owego

24.01.2017


Ju¿ 16-tego lutego br. w Warszawie w restauracji STIXX BAR&GRILL ju¿ po raz czwarty odbêdzie siê wieczór bran¿owy Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. Bêdzie to szczególna okazja, poniewa¿ tego samego dnia Izba œwiêtowaæ bêdzie jubileusz 10-lecia dzia³alnoœci organizacji na rynku. Spotkanie ma na celu integracjê przedstawicieli firm cz³onkowskich PIAP.

Przed nami urodziny PIAP – ju¿ 10 lat tworzymy zwart¹ grupê pasjonatów, firm, osób i instytucji „zdrowo” zakrêconych na punkcie reklamy. Wszystko to, co rozpoczêli poprzednicy kontynuujemy z bardzo dobrym efektem. Realizujemy inicjatywy, które maj¹ ju¿ swoj¹ tradycjê, takie jak chocia¿by: spotkania regionalne, kolejne edycje Gazety PIAP, pomoc prawna, wydanie katalogu, udzia³ w targach, nasze wspólne spotkanie podczas Wieczoru Bran¿owego PIAP, na które serdecznie zapraszam. To bêd¹ niezapominane urodziny PIAP – mówi Edyta Lisowska, Prezes Zarz¹du PIAP.

Sponsorami – gospodarzami wydarzenia s¹ firmy: 12M Alicja W¹sowska, Agencja Reklamowa Brandgraf, ASGARD Sp. z o.o., AWIH Zbigniew Zieliñski, Brandfathers Group Sp. z o.o.,CAPIRA Sp. z o.o.,Sp.K., CiTRON GROUP, Guapa Produkcja Sp. z o.o., Macma Polska Sp. z o.o., Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o., Maxim Ceramics Sp. z o.o., Sp .K, Mount Blanc Sp. z o.o., SDX Towels Sp. z o.o., Texet Poland Sp. z o.o. oraz Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych.

– Tak siê piêknie z³o¿y³o, ¿e w dzieñ, w którym odbêdzie siê Wieczór Bran¿owy Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych dok³adnie zbiega siê w czasie z jubileuszem dziesiêciolecia istnienia Izby na rynku. Perspektywa tych 10 lat pozwala nam podsumowaæ rozwój PIAPu, którego odzwierciedleniem jest chocia¿by integracja firm z bran¿y upominków reklamowych. Spotkanie z roku na rok pokazuje, ¿e Izbê tworz¹ prê¿ne i profesjonalne firmy, dziêki którym mo¿emy wspólnie pi¹æ siê do góry– mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Podczas wieczoru bran¿owego PIAP m.in. odbêdzie siê uroczyste otwarcie Jubileuszu 10-lecia Izby, jak równie¿ wrêczenie statuetek dla Jubilatów PIAP 2017 oraz dla firm uczestnicz¹cych w programie Gwiazdy PIAP. Po czêœci oficjalnej przyjdzie czas na relaks i rozmowy kuluarowe i inne atrakcje, na które przedstawiciele PIAP w imieniu swoim oraz pozosta³ych sponsorów serdecznie zapraszaj¹. FOTORELACJA Z WIECZORU BRAN¯OWEGO PIAP 2016 VIDEORELACJA WIECZÓR BRAN¯OWY PIAP 2016


FOTORELACJA Z WIECZORU BRAN¯OWEGO PIAP 2016
VIDEORELACJA WIECZÓR BRAN¯OWY PIAP 2016

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak
tel.+48 791 354 426, e-mail:biuro@piap-org.pl