Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PF Concept wyprzedza zmieniaj¹ce siê potrzeby rynku

05.11.2013

PF Concept wyprzedza zmieniaj¹ce siê potrzeby rynku


Inwestowanie oraz dzia³ania proaktywne na rynku to s³owa klucze dla lidera w bran¿y reklamowej. Rozmawiamy z Mike’iem Bakxem (dyrektorem ds. eksportu na rynek œrodkowoeuropejski) na temat szeroko zakrojonej reorganizacji oraz rozbudowy PF Concept. „Du¿e inwestycje zwiêkszaj¹ce mo¿liwoœci znakowania produktów w Polsce, wprowadzanie nowych produktów, a tak¿e znaczna rozbudowa magazynu i drukarni, œwiadcz¹ o ambitnych planach PF Concept na przysz³oœæ.” Mike Bakx, pocz¹tkowo odpowiedzialny za organizowanie od podstaw sprzeda¿y marek odzie¿owych na rynkach wschodnioeuropejskich, pracuje dla PF Concept ju¿ 13 lat. Obecnie odpowiada za Polskê oraz 18 innych krajów.

 

Kierunek specjalizacja

 

Jak twierdzi Mike Bakx, „W bran¿y reklamowej obecnie coraz bardziej liczy siê kompleksowa obs³uga. Reorganizacja struktury PF Concept, utworzenie czterech œwiatów produktów oraz szeroki zakres us³ug sprawi³y, ¿e firma uzyska³a now¹ to¿samoœæ. Asortyment produktów naszej firmy jest powi¹zany z rozpoznawalnymi segmentami rynku – drobiazgami maj¹cymi ugruntowaæ pozytywne skojarzenia marki, przemyœlanymi upominkami, tekstyliami oraz produktami w pe³ni spersonalizowanymi. Dla ka¿dego z tych czterech segmentów rynku stworzono specjalny asortyment produktów z ukierunkowan¹ us³ug¹ w zakresie dekoracji oraz opcji dostawy, a tak¿e z w³asnymi narzêdziami marketingowymi.” Bakx wyjaœnia dalej: „Jedynie poprzez rozbudowywanie w³aœciwej oferty za odpowiedni¹ cenê, w po³¹czeniu z innowacyjnym pakietem us³ug, mo¿emy pozostaæ atrakcyjnym, i wyspecjalizowanym w wielu dziedzinach partnerem. Jesteœmy przekonani, ¿e w ten sposób nasze dzia³anie przyczynia siê do sukcesu naszych klientów.”


TransparentnoϾ

 

Poczynione inwestycje œwiadcz¹ o wierze w przysz³oœæ naszej firmy oraz utrzymanie pozycji lidera w bran¿y. Pragniemy w ten sposób pozytywnie wp³ywaæ na rynek gad¿etów reklamowych. Mimo niekorzystnych warunków rynkowych wierzymy, ¿e nadal istnieje wiele mo¿liwoœci rozwoju. Zaufanie oraz serwis na wysokim poziomie oferowany dystrybutorowi przez dostawcê to koniecznoœæ. Z naszego biura w Warszawie robimy wszystko, aby to urzeczywistniaæ. W naszej wzorcowni znajdziecie Pañstwo wiêkszoœæ produktów z naszych katalogów. Istnieje mo¿liwoœæ zarezerwowania showroomu na spotkanie, dziêki czemu jako dystrybutor mog¹ Pañstwo spokojnie obejrzeæ produkty wraz ze swoim klientem koñcowym we ‘w³asnej’ firmie.”


Segmentacja


Wizja PF wyra¿a siê w ‘œwiatach’ podzielonych na osobne katalogi. Odró¿niaj¹ce siê linie Bullet, Avenue oraz Label mog¹ w przejrzysty sposób zostaæ zaprezentowane klientom koñcowym. Dziêki podzia³owi na segmenty low value – artyku³y o korzystnej relacji jakoœæ/cena, medium – artyku³y o œredniej cenie, high value – artyku³y ekskluzywne oraz segment tekstylny, prezentujemy siê jako specjalista w ka¿dej dziedzinie. Co wiêcej, mo¿na postrzegaæ PF Concept jako trzech wyspecjalizowanych dostawców jednoczeœnie. Mówimy o czterech ‘œwiatach’, czwarty œwiat to world source, oferuj¹cy produkty w pe³ni spersonalizowane, wykonywane na zamówienie wg. specyfikacji klienta. Ufamy, ¿e uda nam siê z sukcesem wprowadziæ now¹ strategiê na rynek. Mieliœmy dwie mo¿liwoœci: dalsz¹ rozbudowê naszej pierwotnej dzia³alnoœci jako gift company – generalny dostawca upominków – lub inwestowanie w te cztery rozwijaj¹ce siê segmenty rynku. Byliœmy w pe³ni przekonani do tej drugiej opcji. To, ¿e bêdziemy odgrywaæ istotn¹ rolê w segmencie niedrogich gad¿etów, jest dla rynku jedynie kwesti¹ zmiany przyzwyczajeñ.


Innowacja

 

Aby pozostaæ innowacyjnym nale¿y wzbogacaæ ofertê o nowe produkty. PF Concept wprowadzi³ pod koniec ubieg³ego roku 375 nowych produktów, a w tym roku dodamy do naszego asortymentu jeszcze ponad 700 kolejnych gad¿etów. W ofercie Avenue zostan¹ wprowadzone nowe marki, a tak¿e nowe produkty naszej w³asnej, ci¹gle rozbudowywanej marki Marksman. High end gifts – upominki z górnej pó³ki wyró¿niaj¹ siê wzornictwem i eleganckim opakowaniem, mam tu na myœli takie marki jak Parker, Waterman czy Rotring. Label to katalog tekstyliów reklamowych, obejmuj¹cy m.in. Elevate – wyj¹tkow¹ markê pochodz¹ca z Kanady. Bullet to give away’sniedrogie gad¿ety reklamowe, bardzo popularne na rynku. S¹ to w wiêkszoœci artyku³y nieskomplikowane. Wysokie stany magazynowe pozwalaj¹ utrzymaæ nisk¹ cenê. Gwarancjê niskich cen, a w konsekwencji szybki obrót towarem zapewniaj¹ mo¿liwoœci finansowe udzia³owców ze Stanów Zjednozynoczonych.


WydajnoϾ

 

Sposoby robienia zakupów zmieniaj¹ siê, koñcowi klienci sk³adaj¹ zamówienia coraz póŸniej,
a decyduj¹ca jest cena. Misja Bakx’a polega na tym, by pomóc dystrybutorom w jak najlepszej obs³udze ich klientów na zmieniaj¹cym siê rynku. „W œwiecie
Bullet wszystko krêci siê wokó³ ceny i szybkoœci. Kilka lat temu byliœmy liderem, jeœli mogliœmy zrealizowaæ nadruk i dostawê w ci¹gu 6 dni, obecnie mo¿emy realizowaæ zamówienia w zasadzie w ci¹gu 24 godzin.”


Zmiany wewnêtrzne

 

Stany magazynowe Bullet znajduj¹ sie w Polsce, pod Poznaniem. Inwestujemy tu na du¿¹ skalê w rozwój mo¿liwoœci znakowania. Dlaczego w Polsce? Koszty operacyjne s¹ stosunkowo niskie, a Polacy s¹ dobrymi pracownikami. Ponadto, zalet¹ jest korzystne po³o¿enie geograficzne Polski.” Bakx: “Ludzie myœl¹ jeszcze czasem, ¿e w Polsce obowi¹zuj¹ mniej surowe regu³y zarz¹dzania, ale nie jest to prawd¹. W PF pracuje siê zgodnie z metod¹ LEAN, tzw. „szczup³ego zarz¹dzania”, sposób pracy jest oczywiœcie zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a zak³ad posiada znak jakoœci ISO. W szczytowych momentach praca odbywa siê na 102 maszynach, sta³a liczba pracowników produkcyjnych to 360 osób pracuj¹cych na trzy zmiany.”


U³atwienie


Dziêki temu, ¿e dostarczamy produkty spersonalizowane u³atwiamy pracê dystrybutorom. Poniewa¿ odci¹¿amy naszych klientów, maj¹ oni czas na dodatkow¹ sprzeda¿ czy marketing. Idea “one stop shopping” przek³ada siê na ni¿sze ceny i krótsze terminy. Produkty, które mamy w magazynie mog¹ byæ ozdobione nawet w ci¹gu jednego dnia. Doskonale znamy nasze produkty. Wiemy wszystko o rozmiarach, farbach, procedurach. Wiedzê tê nabywamy podczas specjalistycznych testów. W naszej ofercie nie ma produktów, których nie mo¿na dekorowaæ. Punktem wyjœcia jest pytanie: jak¹ technik¹ produkt mo¿e byæ oznakowany i ile czasu to zajmie? W PF nast¹pi³a wewnêtrzna zmiana. Zdecydowaliœmy siê podj¹æ to wyzwanie, poniewa¿ jesteœmy przekonani, ¿e coraz wiêcej klientów bêdzie sk³ada³o zamówienia ze znakowaniem. St¹d te¿ nadchodz¹ce rozszerzenie produkcji i pomieszczenia magazynowego w roku 2014. Zamierzamy podwoiæ powierzchniê ³¹czn¹ z 20.000 m2 do 40.000 m2”.


Ambicje

 

Dla g³ównego biura, które obecnie znajduje siê w Pittsburghu, ubieg³y rok by³ bardzo dobrym rokiem. Kierunek dzia³ania w Europie ustalamy w porozumieniu z USA. Dobre zaplecze jest niezbêdne dla naszych ambitnych planów”, twierdzi Mike Bakx. “Proszê pomyœleæ o wsparciu finansowym koniecznym przy promowaniu setek nowych produktów, dostêpnych w naszych œwiatach Bullet , Avenue, Label oraz zarz¹dzaniu zasobami magazynowymi. Nasi klienci wiedz¹, ¿e mog¹ na nas liczyæ.”