Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PF Concept przedstawia koñcoworoczn¹ edycjê katalogu End OF Year 2015.

20.04.2015

PF Concept przedstawia koñcoworoczn¹ edycjê katalogu End OF Year 2015. Po raz pierwszy mo¿ecie Pañstwo zamówiæ katalog z cenami w polskiej walucie. Jednoczeœnie informujemy, i¿ w drugiej czêœci roku 2015 bêdzie mo¿liwy zakup produktów z naszych katalogów równie¿ w z³otówkach.

 

PF Concept pragnie zaoferowaæ Pañstwu w³aœciwe produkty w atrakcyjnej cenie, wzbogacone o odpowiednie narzêdzia i us³ugi, dziêki którym sukces Pañstwa Firmy to tylko kwestia czasu.


W tym roku mamy przyjemnoœæ ponownie zaoferowaæ Pañstwu nasz innowacyjny katalog pe³en podarunków zwi¹zanych z koñcz¹cym siê rokiem, w tym odzie¿ i zestawy upominkowe, które z powodzeniem pomog¹ spe³niæ oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych Klientów.


Iloœæ drukowanych katalogów jest ograniczona, dlatego zamów swój egzemplarz ju¿ teraz!

 

Na edycjê EOY2015 sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:


    • Limitowana edycja drukowanego katalogu flip 3-w-1 ³¹cz¹cego Bullet, Lable i Avenue
    • Cyfrowe wersje Bullet, Avenue i Label, broszury EOY2015 wliczone s¹ w cenê
    • Wyj¹tkowa cena katalogu: 7,99 PLN 
    • Katalogi drukowane s¹ pakowane zbiorczo.
    • Dostêpny od ostatniego tygodnia sierpnia z naszego magazynu w Polsce.