Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pendrive (z) oczkiem w g³owie

23.09.2013

Pendrive (z) oczkiem w g³owie

 

 

Funkcjonalnoœæ, trwa³oœæ oraz ponadczasowa elegancja to cechy wyró¿niaj¹ce idealny gad¿et. Wszystkie te zalety charakteryzuj¹ najnowsz¹ pamiêæ USB – GOODRAM Unity.

Model Unity po raz pierwszy zosta³ zaprezentowany przez  firmê Wilk Elektronik , producenta marki GOODRAM,  w trakcie OneDay Roadshow  na pocz¹tku wrzeœnia.

 

GOODRAM Unity to elegancki, metalowy pendrive, zakoñczony b³yszcz¹cym oczkiem, które u³atwia zamocowanie noœnika do kluczy, smyczy reklamowej czy breloczka. Dodatkowy atut to brak zatyczki, co u³atwia u¿ytkowanie noœnika danych nawet najbardziej roztargnionym klientom – nie musz¹ siê ju¿ martwiæ o zgubione czêœci pendrive’a . Subtelna z wygl¹du lecz niezwykle trwa³a obudowa Unity doskonale nadaje pod znakowanie logotypu trwa³ym grawerem laserowym. Dziêki temu logo firmy na zawsze pozostanie w pamiêci – dos³ownie
i w przenoœni. GOODRAM Unity dostêpny jest w pojemnoœciach od 4GB do 32GB i jak pozosta³e pamiêci marki GOODRAM objêty jest wieczyst¹ gwarancj¹ producenta.

 

 

 

 

Wilk Elektronik SA
ul Miko³owska 42
43-173 £aziska górne
e-mail:
sales@wilk.com.pl

Tel: +48 32 736 90 00
fax  +48 32 736 90 01

 

www.goodram.com