Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Panta Plast wspiera RemaDays

19.11.2015

Ka¿dy z goœci Targów RemaDays otrzyma identyfikator produkcji firmy Panta Plast, który zaœwiadcza o potencjale naszej firmy.

Panta Plast zajmujemy siê produkcj¹ artyku³ów reklamowych i zleceñ specjalnych od ponad 35 lat. Jesteœmy obecni na rynku krajowym oraz europejskim wœród najlepszych importerów w bran¿y. Wyspecjalizowaliœmy siê w zaopatrywaniu klientów w elementy wyposa¿enia biura, zaopatrzenia konferencji oraz bran¿y HoReCa, oraz obwolut, wk³adek ró¿norodnego przeznaczenia z folii PVC i PP.

Od wielu lat wdra¿amy innowacyjne produkty, a dziêki kreatywnemu zespo³owi wykonujemy zamówienia specjalne dostosowane do potrzeb klienta.

Wieloletni klienci ceni¹ sobie we wspó³pracy z nami jakoœæ naszych produktów, elastycznoœæ we wzajemnym uzgodnieniu ceny, terminowoœæ dostaw, wygodê zamawiania towarów poprzez system on-line oraz kompleksowe podejœcie do zleceñ niestandardowych.

Dziêki wykorzystaniu najnowszych systemów projektowania graficznego, produkcji oraz technologii druku uzyskujemy idealne nadruki na ró¿nego typu ok³adkach, deskach, klipach, segregatorach personalizowanych oraz innych elementach obecnych na konferencjach i w biurach. Zaopatrujemy tak¿e bran¿ê HoReCa w teczki menu, ok³adki na rezerwacjê, których wzornictwo i jakoœæ zosta³y przyjête z uznaniem.

Jesteœmy otwarci na wielorakoœæ zleceñ zarówno standardowych jak równie¿ specjalnie zaprojektowanych.

Wierzymy i¿ nasza otwartoœæ, elastycznoœæ i jakoœæ wyrobów sk³oni dalszych klientów do nawi¹zania wspó³pracy.

 

www.pantaplast.pl