Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PACKLINK – Porównuj, wysy³aj i oszczêdzaj

10.06.2014

PACKLINK – Porównuj, wysy³aj i oszczêdzaj

 

PackLink to platforma do porównywania i wysy³ania przesy³ek kurierskich w najlepszych cenach. Oferujemy us³ugi najlepszych firm kurierskich klientom prywatnym oraz ma³ym i œrednim firmom. Na Packlink.pl mo¿esz porównaæ oferty najlepszych przewoŸników w prosty i szybki sposób. Wystarcz¹ 3 kroki, ¿eby wybraæ i zamówiæ kuriera.

 

Packlink powsta³ w 2012 roku w Madrycie rozpoczynaj¹c wspó³pracê z najwiêkszymi kurierami w serwisie krajowym i miêdzynarodowym. Poprzez integracje z ka¿d¹ kolejn¹ firm¹ zapewni³ swym klientom mo¿liwoœæ zamawiania kuriera bezpoœrednio ze strony Packlink oraz œledzenie przesy³ek w ka¿dym momencie od jej nadania, a¿ po dorêczenie do odbiorcy. Bez wzglêdu na to, czy jesteœ osob¹ prywatn¹, czy reprezentujesz firmê, sprawimy, ¿e znajdziesz godne zaufania us³ugi w najlepszej cenie.

 

Sukces Packlink w Hiszpanii sprawi³, ¿e otworzyliœmy siê na kolejne kraje. Jesteœmy ju¿ w Niemczech, Francji, Polsce, W³oszech, Meksyku.. a to dopiero pocz¹tek..

 

Packlink to po³¹czenie technologii, talentu i pracy zespo³owej oraz innowacyjnych rozwi¹zañ. Dziêki temu mo¿emy w pe³ni zaspokoiæ potrzeby naszych klientów.

 

 

www.packlink.com

 

Polska

www.packlink.pl

biznes@packlink.pl

 

Niemcy

www.packlink.de

vertrieb@packlink.de

 

Francja

www.packlink.fr

commercial@packlink.fr

 

Hiszpania

www.packlink.es

comercial@packlink.es

 

W³ochy

www.packlink.it

commerciale@packlink.it