Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Oznakuj gad¿et na OneDay Roadshow

19.05.2016


OneDay Roadshow to mo¿liwoœæ osobistych spotkañ w czterech miastach Polski oraz w Berlinie podczas których dostawcy upominków reklamowych prezentuj¹ ofertê skierowan¹ do agencji reklamowych.

 

Oferta znakowania na gad¿etach równie¿ idealnie wpisuje siê w tematykê spotkañ gdzie zwiedzaj¹cy mog¹ zapoznaæ siê ze szczegó³ami wa¿nymi przy znakowaniu.
Na spotkaniach tego typu jest du¿o czasu na rozmowê, pokazanie mo¿liwoœci przy znakowaniu, technik druku czy omówienie u¿ywanych materia³ów.
Zaproszeni przez nas zwiedzaj¹cy to wyselekcjonowane i aktywne firmy na rynku dziêki czemu macie Pañstwo mo¿liwoœæ bezpoœredniego poznania potrzeb oraz wiêksz¹ swobodê w nawi¹zywaniu kontaktów handlowych.


Zachêcamy do skorzystania z naszej oferty www.onedayshow.pl