Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw

17.07.2017

Outsourcing Expo, to jedyny w Polsce event tej bran¿y, dedykowany do w³aœcicieli firm, osób zarz¹dzaj¹cych w przedsiêbiorstwach, dyrektorów i managerów poszczególnych dzia³ów.

Odbêdzie siê ju¿ 21 wrzeœnia 2017 na najbardziej po¿¹danym obiekcie konferencyjno – targowym w Polsce – PGE Narodowym w Warszawie.

Wydarzenie to jest kompleksowym podejœciem do jak¿e rozwijaj¹cej siê bran¿y outsourcingu, wsparcia polskich przedsiêbiorstw. Obecnie prawie ka¿da firma korzysta z zewnêtrznych form wsparcia w ró¿nych sektorach – ksiêgowoœæ, IT, marketing, doradztwo itd. Dlatego kto z osób zarz¹dzaj¹cych nie mia³ dylematu z jakiej oferty skorzystaæ, czy wybiera optymalne rozwi¹zanie dla swojego przedsiêbiorstwa?

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom w³aœcicieli firm – agencja eventowa International Center of Events II, zorganizuje targi biznesowe w ponad 12 sektorach i ponad 150 podsektorach. Swoje oferty outsourcingu zaprezentuje ponad 100 firm. Wœród wystawców chêæ uczestnictwa ju¿ potwierdzi³o wielu liderów z poszczególnych bran¿: KRK Partnerzy zaistnia³ jako Z³oty Sponsor wydarzenia, Copiers Service, GLC i Assay Consulting & Research jako Srebrni Sponsorzy, a Nissan jako Partner motoryzacyjny, Grupa Pracuj.pl, GoldenLine.

Równolegle do targów, zorganizowana bêdzie konferencja bran¿owa podczas, której wykwalifikowana i doœwiadczona kadra wyk³adowcza poruszy tematy zwi¹zane z rozwojem i optymalizacj¹ polskich przedsiêbiorstw. Wœród Prelegentów: dr Krzysztof Radzikowski i Krystian £atka – doradcy podatkowi z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Przedstawiciel GoldenLine – Filip GoŸdziewski, Marcin Sosnowski – Dyrektor wykonawczy Polskiego Stowarzyszenia Polskiego Marketingu SMB, Micha³ Leszek – za³o¿yciel Kruger & Matz i inni. Partnerem konferencji zosta³a firma Well Done Tax™.

Uczestnicy Outsourcing Expo bêd¹ mogli nie tylko zapoznaæ siê z ofert¹ wielu firm oferuj¹cych outsourcing us³ug i zdobyæ merytoryczn¹ wiedzê, któr¹ wykorzystaj¹ w pracy, ale i nawi¹zaæ kontakty biznesowe. A to za spraw¹ dwóch specjalnych stref: strefa networkingu o której poprawny przebieg i efektywnoœæ zadba twórca polskiego networkingu – Grzegorz Turniak i Jego team z Akademii Rekomendacji. Druga strefa w której zarówno uczestnicy jak i wystawcy bêd¹ mieli okazjê do nawi¹zania kontaktów, to Business Speed Dating – szybkie randki biznesowe uznane za jedn¹ z najbardziej efektywnych forma networkingu.

Outsourcing Expo jest przystankiem obowi¹zkowym dla ka¿dego Przedsiêbiorcy lub osoby zarz¹dzaj¹cej, po to aby byæ na bie¿¹co z nowinkami biznesowymi, ale i nabraæ œwie¿ego spojrzenia na rolê outsourcingu w firmie.

Bilety i szczegó³y dostêpne na: www.outsourcingexpo.pl