Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Otto Group Sp. z o.o., partner B2B Villeroy&Boch Polska nowym Cz³onkiem PIAP

05.11.2017

Do Polskiej Izby Artyku³o´w Promocyjnych do³a?cza jedyna w Polsce firma, specjalizuj¹c¹ sie? od 12 lat w sprzeda¿y znanych œwiatowych marek w kanale B2B. Ws´ro´d nich znajduja? sie? produkty niemieckich marek Villeroy&Boch, WMF, Nachtmann i w³oskiej „fabryki marzen´” Alessi.

Produkty ekskluzywnych marek idealnie nadaj¹ sie? na nagrody w promocjach konsumenckich maja?cych na cel podniesienie prestizÿu powszechnie znanych marek. Znane marki to gwarancja, zÿe nagrody be?da? w dobrym guœcie. W ostatnich latach firma sprzeda³a ponad 1 000 000 produkto´w Villeroy&Boch w kanale B2B.

Dobrze dobrany podarunek pomaga budowac´ trwa³e i wyja?tkowe relacje z konsumentami jak i z partnerami biznesowymi. Dzie?ki wiedzy i dos´wiadczeniu, tworza? zestawy upominkowe dopasowane do potrzeb kliento´w. Wszystkie produkty moga? ro´wniezÿ byc´ personalizowane.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426