Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ostatni przystanek – Praga

17.03.2016

Praga to ostatni przystanek na trasie tegorocznego „touru”. Bogata oferta reklamowa naszych wystawców spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem czeskiego rynku reklamowego. Do DIPLOMAT Hotel Prague, gdzie odby³a siê ostatnia wystawiennicza impreza w ramach OneDay Roadshow, zawita³o 94 goœci.

Taka forma bezpoœredniej prezentacji oferty zosta³a tutaj przyjêta z ¿ywym zainteresowaniem i nieskrywanymi, pozytywnymi emocjami. Doskonale przygotowana sala praskiego hotelu sta³a siê dzisiaj miejscem do wymiany doœwiadczeñ i owocnych rozmów handlowych.

O godz. 16.00 OneDay Roadshow siê zakoñczy³ a nam pozostaje ju¿ tylko zaprosiæ Pañstwa na kolejn¹ edycjê OneDay Roadshow w 2017 roku.

Wiêcej na www.onedayshow.eu