Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Opakuj bez problemu

15.11.2017

Szukasz oopakowania na prezenty?

L-Shop-Team (dystrybutor tekstyliów i akcesoriów promocyjnych)  ma idealne i do tego , co wa¿ne ³adne  rozwi¹zanie  – gotowe woreczki i torby jutowe marki Westford Mill.
Woreczki wykonane ze 100% juty, dostêpne a¿ w 6 rozmiarach (od  0,25 litra po a¿ 40 litrów), gotowe pomieœciæ od  drobnej bi¿uterii po pud³o z klockami lub du¿ego (oczywiœcie pluszowego) renifera. Bez w¹tpienia atrakcyjnym wyborem s¹ równie¿ b³yszcz¹ce, dobrej jakoœci torby np. na wino, bombonierkê wykonane równie¿ z juty, ale z domieszk¹ 2% w³ókna metalizuj¹cego.
Takie opakowanie robi wra¿enie, jest samo prezentem. 

www.l-shop-team.pl