Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow w grodzie Kraka

02.09.2014

OneDay Roadshow w grodzie Kraka

Po raz pierwszy dostawcy, producenci upominków oraz przedstawiciele agencji reklamowych mieli okazjê spotkaæ siê na jednodniowym spotkaniu bran¿owym w Krakowie. A wszystko w ramach trwaj¹cej od wczoraj drugiej edycji OneDay Roadshow 2014. W goœcinnych progach hotelu Galaxy pojawi³o siê 35 wystawców. Uczestnicy spotkania mogli wzi¹æ udzia³ w specjalnie zorganizowanym konkursie, w którym do wygrania by³o piêæ podwójnych zaproszeñ do Multikina. Wystarczy³o zaproponowaæ has³o promuj¹ce przysz³oroczn¹ edycjê OneDay Roadshow. Zwyciêzca, weŸmie udzia³ w wielkim finale, w którym nagrod¹ g³ówn¹ bêdzie kamera GO-PRO.

Podczas spotkania w Krakowie by³a mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w prezentacji nowego produktu GJC Inter Media „Ofero”, u³atwiaj¹cego agencjom reklamowym szybkie tworzenie ofert dla klientów.
Jutro uczestnicy OneDay Roadshow 2014 jad¹ do Chorzowa. Pocz¹tek imprezy o godzinie 9.00 w hotelu Arsenal Palace.

Poni¿ej przedstawiamy 4 laureatów, którzy otrzymali podwójne zaproszenia do Multikina:

    Jaros³aw Kozkowski – firma ARTEWIZJA.PL
    Andrzej Zalewski – firma AD REKLAMA
    Rafa³ Wiso³owski – firma MMG FLAGI
    Piotr Sibiga – firma AXIONEA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.