Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow – start ju¿ 31.08 w Warszawie

08.07.2015

Specjalnie dla przedstawicieli firm wystawiaj¹cych siê na ODS, jak i zaproszonych goœci, organizator, firma GJC Inter Media Sp. z o.o. przygotowuje 2 interesuj¹ce szkolenia podnosz¹ce niezbêdn¹ zw³aszcza w tej dziedzinie kompetencjê sprzeda¿y.

Dziêki nim nie tylko wzrasta znaczenie ca³ego ODS, ale tak¿e pojawia siê idealna okazja do doskonalenia swoich umiejêtnoœci, które – szczególnie przy bezpoœrednim kontakcie biznesowym – s¹ niezast¹pione. Serdecznie zapraszamy wiêc wszystkich zainteresowanych do rezerwowania miejsc.


31. sierpnia o godzinie 9.00 rozpocznie siê pierwszy wyk³ad „Perswazyjny telemarketing – jak sprzedawaæ przez telefon?”, a tu¿ po po³udniu, o 12.30 uczestnicy bêd¹ mieli okazjê poznaæ „Socjotechniki w sprzeda¿y – jak etycznie wywieraæ wp³yw na Klientów?”.

Oba szkolenia w ciekawej, a przede wszystkim wartoœciowej formie poprowadzi Bart³omiej Stolarczyk, w Hotelu Novotel Centrum przy ulicy Marsza³kowskiej w Warszawie. Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi 60 z³, natomiast w obu – 100 z³. Dla cz³onków PIAP rabat 15%!


Wszystkie szczegó³y znajduj¹ siê na stronie
 www.onedayshow.pl.

Do zobaczenia!